วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 115

115
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
ตากล้
องอาเซี
ยนร่
วมบั
นทึ
กภาพศิ
ลปวั
ฒนธรรมแดนใต้
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ร่
วมกั
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป ์
(ภาพถ ่
าย ) และ
ชมรมถ ่
ายภาพ
คณะแพทย์
ศาสตร์
มหาวิ
ทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์
จั
ดโครงการภาพถ่
ายศิ
ลปิ
นอาเซี
ยน
(Asean Eye Culture)
เมื่
อวั
นที่
๗ - ๑๓ มี
นาคม ๒๕๕๗ ที่
ผ่
านมา เพื่
อเผยแพร่
แลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู
มรดกทางวั
ฒนธรรมของประเทศสมาชิ
อาเซี
ยน พร้
อมรั
บการเข้
าสู
ประชาคมอาเซี
ยนอย่
างเป็
ทางการ ในปี
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเผยแพร่
แหล่
งอารยธรรม
ไทยให้
เป็
นที่
รู
จั
กในกลุ
มประเทศอาเซี
ยนและระดั
บโลก ผ่
าน
ภาพถ่
ายที่
งดงามและทรงคุ
ณค่
า โดยศิ
ลปิ
นช่
างภาพอาเซี
ยน
จาก ๑๐ ประเทศ ได้
เดิ
นทางไปยั
งภาคใต้
ของประเทศไทย
สวธ.จั
ดการประชุ
มติ
ดตามความก้
าวหน้
โครงการวิ
จั
ยที
ได้
รั
บทุ
นอุ
ดหนุ
นายด�
ำรงค์
ทองสม
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ได้
เป็
นประธานการประชุ
มเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การเพื
อติ
ดตาม
ความก้
าวหน้
าโครงการวิ
จั
ยที่
ได้
รั
บทุ
นอุ
ดหนุ
นและ
ประเมิ
นผลการวิ
จั
ยทางวั
ฒนธรรม ปี
งบประมาณ ๒๕๕๖
เพื่
อบั
นทึ
กภาพศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย และสถานที่
ส�
ำคั
ญใน
๑๑ จั
งหวั
ดภาคใต้
ผ่
านสายตาและมุ
มมองของช่
างภาพจาก
ประเทศเพื่
อนบ้
าน
โดยภาพถ่
ายที่
ได้
มานั้
นทาง สวธ.จะน�
ำไปมอบ
ให้
กั
บจั
งหวั
ดไว้
ใช้
ประโยชน์
ต่
อไป อี
กทั้
งภาพถ่
ายบางส่
วน
จะถู
กน�
ำมาจั
ดแสดงเป็
นนิ
ทรรศการภาพถ่
าย Asean Eye Culture
และจั
ดพิ
มพ์
หนั
งสื
อภาพ เพื
อการเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทยให้
กั
บชาวไทยและชาวต่
างประเทศ
ได้
รั
บรู
ถึ
งเอกลั
กษณ์
และความงดงามของแผ่
นดิ
ด้
ามขวานทองของไทย
โดยตลอดระยะเวลา ๓๐ กว่
าปี
มานี้
สวธ.ได้
ให้
ทุ
นอุ
ดหนุ
การวิ
จั
ยทางด้
านวั
ฒนธรรมมาอย่
างต่
อเนื่
อง ซึ่
งมี
โครงการ
ที่
รั
บทุ
นอุ
ดหนุ
นมาแล้
วร่
วม ๑,๐๐๐ โครงการ และมี
นั
กวิ
จั
ทั้
งในส่
วนกลางและส่
วนท้
องถิ่
นได้
รั
บการพั
ฒนาศั
กยภาพ
ผ่
านการด�
ำเนิ
นโครงการวิ
จั
ยมาแล้
วไม่
น้
อยกว่
า ๒๐๐ คน
ในปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ที่
ผ่
านมา ได้
สนั
บสนุ
นทุ
นวิ
จั
ยให้
แก่
โครงการวิ
จั
ยทางวั
ฒนธรรม จ�
ำนวน ๒๐ โครงการ แบ่
งเป็
ทุ
นวิ
จั
ยประเภททุ
นเฉพาะเจาะจง ๓ โครงการ และทุ
นวิ
จั
ประเภททั่
วไป จ�
ำนวน ๑๗ โครงการ ซึ่
งโครงการวิ
จั
ยเหล่
านี้
ได้
ด�
ำเนิ
นการมาระยะเวลาหนึ่
งแล้
ว สถาบั
นวั
ฒนธรรมศึ
กษา
โดยกลุ
มวิ
จั
ยและพั
ฒนา จึ
งจั
ดการประชุ
มติ
ดตามความก้
าวหน้
ของการด�
ำเนิ
นโครงการขึ้
น เพื่
อให้
เป็
นไปตามวั
ตถุ
ประสงค์
ที่
ตั้
งไว้
ส�
ำหรั
บผลงานวิ
จั
ยทางวั
ฒนธรรมที่
ผ่
านมา สามารถ
สื
บค้
นได้
ที่
I...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,III,IV
Powered by FlippingBook