วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 102

102
ทำ�ไมต้
องเป็
“ดอกไม้
กลางไฟใต้
”?
จุ
เริ
มต้
นก็
คื
อ เราเป็
นที
ปรึ
กษาของมิ
วเซี
ยมสยาม
(เฟซบุ
ก Museum Siam) ซึ่
งเป็
นแหล่
งเรี
ยนรู้
รากเหง้
าและ
ทิ
ศทางสั
งคมไทยสำ
�หรั
บคนรุ
นใหม่
แล้
วมี
หน่
วยงาน
Oxfam มาติ
ดต่
อให้
ช่
วยคิ
ดกลยุ
ทธ์
จั
ดพิ
ธี
มอบรางวั
ลสตรี
ต้
นแบบจากชายแดนใต้
๑๐ คน ในวั
นสตรี
สากล ตั
วเราเอง
ก็
มี
ปั
ญหาคาใจอยู่
แล้
วว่
าภาพข่
าวความรุ
นแรงรายวั
น ดู
จะ
กลบมิ
ติ
อื่
นๆ ของชี
วิ
ตในพื้
นที่
ไปเสี
ยหมด ยั
งมี
อี
กหลายด้
าน
ที่
เราไม่
เคยรั
บรู้
เช่
น ครอบครั
วที่
สู
ญเสี
ยผู้
นำ
�ไปเขาอยู่
กั
อย่
างไร และกว่
าจะได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
จาก Oxfam
ผู้
หญิ
งทั้
งสิ
บนี้
ต้
องเผชิ
ญกั
บอะไร ฟั
นฝ่
าอุ
ปสรรคมาอย่
างไร
เราก็
เลยขอนำ
�เสนอนิ
ทรรศการภาพถ่
าย คั
ดเลื
อกช่
างภาพ
สารคดี
มื
อฉกาจ ๖ คน คื
วิ
นั
ย ดิ
ษฐจร, อธิ
ษฐ์
พี
ระวงศ์
เมธา, หั
สชั
ย บุ
ญเนื
อง, วั
นชั
ย พุ
ทธทอง, จรู
ญ ทองนวล,
ดุ
สิ
ต เสมาเงิ
ให้
แต่
ละคนลงไปคลุ
กคลี
กั
บความเป็
นจริ
บางคนก็
เป็
นช่
างภาพในพื้
นที่
อยู่
แล้
ว เพื่
อนำ
�เสนอในรู
ปแบบ
“ภาพเล่
าเรื่
อง” ซึ่
งในนั้
นก็
มี
ทั้
งทุ
กข์
สุ
ข รอยยิ้
มและน้
�ตา
วิ
ถี
ชี
วิ
ต ศิ
ลปวั
ฒนธรรม ศาสนาประเพณี
ปะปนกั
นไป
เพื่
อให้
ผู้
เข้
าชมได้
ประจั
กษ์
ว่
า ความรุ
นแรงที่
เป็
นข่
าวนั
ไม่
ใช่
ทั
งหมดของชี
วิ
ตจริ
งในพื้
นที่
และการสื
บทอดสร้
างสรรค์
สิ่
งที่
ดี
งามเกิ
ดขึ้
นได้
เสมอ เหยื่
อความรุ
นแรงไม่
ได้
มี
แค่
ผู้
เคราะห์
ร้
ายที่
เสี
ยชี
วิ
ต ครอบครั
วยั
งต้
องสู้
ต่
อไป จะต้
องแบก
รั
บภาระและความทุ
กข์
ใจในระยะยาว แล้
วมี
บางรายที่
ลุ
กขึ้
มาทำ
�อะไรที่
มี
คุ
ณค่
าเพื่
อตนเองและสั
งคมรอบข้
าง ซึ่
งตรงนี้
คื
อความแกร่
งกล้
าสามารถของสตรี
ที่
ไม่
ต้
องใช้
กำ
�ลั
งอาวุ
แต่
ยื
นหยั
ดสู้
เพื่
อสร้
างสั
นติ
ภาพและชี
วิ
ตที่
ดี
กว่
เมื่
อคิ
ดแผนงานได้
แล้
ว เวลาลงสู่
การปฏิ
บั
ติ
จั
ดเตรี
ยม ก็
ต้
องอาศั
ยเครื
อข่
ายผู้
คนที่
คุ้
นเคยและรู้
ฝี
มื
อกั
ทั้
งช่
างภาพ ดี
ไซเนอร์
ออร์
แกนไนเซอร์
ฝ่
ายสถานที่
สื่
อมวลชน ประชาสั
มพั
นธ์
และหน่
วยงานในท้
องถิ่
เรี
ยกได้
ว่
าต้
องประสานสิ
บทิ
ศในเวลาไม่
กี่
วั
นเพื่
อจะเนรมิ
งานนี
ขึ
นมา รายละเอี
ยดเยอะมาก เอาเป็
นว่
าอดหลั
บอดนอน
หามรุ
งหามค่
�กั
นทั
งที
ม แต่
ผลที
ออกมาน่
าปลื
มใจ โดยเฉพาะ
การที
ผู
ได้
รั
บรางวั
ลทั
ง ๑๐ มาแสดงตั
วตน เล่
าเรื
องราว
ของตน ในฐานะสตรี
ต้
นแบบแห่
งสามจั
งหวั
ดชายแดนใต้
แล้
วกลายเป็
นข่
าวสารที่
จุ
ดประกายความหวั
งพลั
งใจให้
ผู้
หญิ
งทั้
งประเทศ
I...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...IV
Powered by FlippingBook