วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 113

113
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
ไมค์
ภิ
รมย์
พร รั
บรางวั
ล “ศิ
ลปิ
นส่
งเสริ
มสั
งคม
และวั
ฒนธรรมดี
เด่
น”
โอเปร่
าสยาม Romantic Gala Concert
เมื่
อวั
นที่
๒๗ กุ
มภาพั
นธ์
๒๕๕๗ณหอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย บมจ.อสมท. จั
ดงานมอบ
รางวั
ล “๑ ทศวรรษมหานครอวอร์
ดส” โดย
กรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม
สนั
บสนุ
นรางวั
ลพิ
เศษ รางวั
ลศิ
ลปิ
นส่
งเสริ
มสั
งคม
และวั
ฒนธรรมดี
เด่
น เพื่
อยกย่
องเชิ
ดชู
ศิ
ลปิ
นเพลงลู
กทุ
งที่
ส่
งเสริ
มสั
งคม รั
กษาประเพณี
วั
ฒนธรรมไทยที่
ดี
งาม เป็
แบบอย่
างที่
ดี
ให้
คนรุ
นใหม่
โดย
นายด�
ำรงค์
ทองสม
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ได้
ให้
เกี
ยรติ
มอบรางวั
ซึ่
งผู
ได้
รั
บรางวั
ลประจ�
ำปี
๒๕๕๗ ได้
แก่
ไมค์
ภิ
รมย์
พร
ศิ
ลปิ
นขวั
ญใจผู
ใช้
แรงงานที่
ท�
ำประโยชน์
ให้
กั
บหน่
วยงานต่
างๆ
และอุ
ทิ
ศตนเพื่
อสั
งคมสร้
างคุ
ณประโยชน์
ให้
กั
บวงการ
เพลงลู
กทุ
งอย่
างต่
อเนื่
อง ส�
ำหรั
บรางวั
ลนี้
สวธ. ได้
ให้
การสนั
บสนุ
นมาอย่
างต่
อเนื่
องเป็
นปี
ที่
๗ แล้
ว เริ่
มตั้
งแต่
ปี
๒๕๕๐ จนถึ
งปั
จจุ
บั
น มี
การมอบรางวั
ลนี้
ให้
กั
บศิ
ลปิ
ไปแล้
ว ๖ คน ได้
แก่
ฝน ธนสุ
นทร แคท รั
ตกาล อาร์
สยาม บ่
าววี
อาร์
สยาม โจโจ้
โดมิ
แนนท์
คริ
สตี้
กิ๊
บสั
น และต่
าย อรทั
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ร่
วมกั
มู
ลนิ
ธิ
มหาอุ
ปรากร
กรุ
งเทพ
จั
ดการแสดงมหาอุ
ปรากรกรุ
งเทพ เรื
อง “La Traviata”
มอบบทเพลงรั
กอมตะแนวคลาสสิ
ค พร้
อมสั
มผั
สงานดนตรี
จาก
ละครโอเปร่
าระดั
บโลก เมื่
อวั
นอาทิ
ตย์
ที่
๙ กุ
มภาพั
นธ์
๒๕๕๗
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย ควบคุ
มวง
โดย สมเถา สุ
จริ
ตกุ
ล และ ทฤษฎี
ณ พั
ทลุ
ง โดยมี
นั
กร้
อง
เสี
ยงทรงพลั
ง แนนซี
หย่
วน นั
กร้
องประสานเสี
ยงออร์
เฟี
ยส
แห่
งกรุ
งเทพฯ สมาชิ
กโครงการนั
กร้
องเดี่
ยว Young Soloist
เป็
นผู
ถ่
ายทอดบทเพลงไพเราะให้
แก่
ผู
ชมด้
วยเพลงรั
กจากโลก
คลาสสิ
คและโอเปร่
า The Four Last Songs โดย ริ
ชาร์
ด สเตราสส์
ดนตรี
จากมหาอุ
ปรากร La Traviata, Nabucco และ Aïda
โดย แวร์
ดี
Great Artists Concert Series 2014
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ร่
วมกั
BSOF
จั
ดการแสดง
ดนตรี
นานาชาติ
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
รายการ
“Great Artists Concert Series 2014”
เปิ
ดงานต้
อนรั
นั
กไวโอลิ
นสาวดาวรุ
งชาวเกาหลี
Clara Kang บรรเลงเดี่
ยว
ไวโอลิ
นร่
วมกั
บวง BSO โดยมี
Carlos Izcaray วาทยกรระดั
บโลก
ท�
ำหน้
าที
ควบคุ
มวง เมื่
อวั
นที่
๒๕ กุ
มภาพั
นธ์
๒๕๕๗
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย คลาร่
า-จู
มิ
คั
ศิ
ลปิ
นเดี่
ยวไวโอลิ
นชาวเกาหลี
อายุ
๒๖ ปี
มี
ผลงานการแสดง
เดี่
ยวไวโอลิ
นในระดั
บเวที
นานาชาติ
มาแล้
วมากมาย และเธอ
ยั
งได้
รั
บรางวั
ลชนะเลิ
ศการแข่
งขั
นไวโอลิ
นที่
มี
ชื่
อเสี
ยงหลาย
รายการ อาทิ
รางวั
ลชนะเลิ
ศ Seoul International Violin
Competition (ปี
๒๐๐๙) ชนะเลิ
ศเหรี
ยญทองรายการ International
Violin Competition of Indianapolis (ครั้
งที่
๘) เป็
นต้
น คลาร่
มี
ผลงานแสดงเดี่
ยวทั้
งในสหรั
ฐอเมริ
กา ยุ
โรปและเอเชี
ย ได้
ออกแสดงเดี่
ยวครั้
งแรกที่
เกาหลี
เมื่
ออายุ
๘ ขวบ โดยเล่
นเพลง
Concerto No.5 ของโมสาร์
ทกั
บวง Korean Chamber Ensemble
ที่
Seoul Arts Center
I...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,III,IV
Powered by FlippingBook