วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 105

105
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
คุ
ณจิ
ระนั
นท์
เป็
นประธานกลุ
ม สห+ภาพ
(FotoUnited) ซึ
งมี
ผลงานทั
งหนั
งสื
อภาพ
นิ
ทรรศการ ทั
งใน กทม.และหลายๆ จั
งหวั
การรวมตั
วของช่
างภาพเช่
นนี้
มี
วั
ตถุ
ประสงค์
อย่
างไร?
กลุ่
เราตั้
งมาได้
หกปี
แล้
ว ตอนเริ
มต้
นก็
คุ
ยกั
ในหมู่
เพื่
อนๆ ที่
รั
กการถ่
ายภาพว่
า วงการช่
างภาพไทย
มี
ยอดฝี
มื
ออยู่
มากมาย แต่
ไม่
ค่
อยเป็
นที่
ยอมรั
บในวงกว้
าง
และไม่
ค่
อยได้
ทำ
�อะไรที่
มี
ความหมายหรื
อเกิ
ดประโยชน์
ต่
อสั
งคมส่
วนรวม ทั้
งๆ ที่
ภาพถ่
ายคื
อสื่
อศิ
ลปะที่
ชั
ดเจน
เข้
าใจง่
ายที
สุ
ดแล้
วในบรรดาศิ
ลปะสาขาต่
างๆ ก็
เพราะมั
วถ่
าย
มาอวดกั
นเองในกลุ
มเดี
ยวกั
น หรื
อถ่
ายเพื
อประกวดชิ
งรางวั
หรื
อถ่
ายตามสั่
ง ประเภทภาพลงนิ
ตยสาร งานโฆษณา
พรี
เวดดิ้
ง รั
บปริ
ญญา อะไรเหล่
านั้
น เราก็
เลยตั้
งกลุ่
มขึ้
นมา
โดยวางแนวทางว่
า นี่
คื
อกลุ่
มนั
กกิ
จกรรมที่
เราอยากเรี
ยกว่
เป็
น Photo activists เพื่
อทำ
�การ
“คื
นภาพถ่
ายสู่
สั
งคม”
คื
อไปถ่
ายภาพแล้
วต้
องใช้
ภาพให้
เกิ
ดประโยชน์
ต่
อชุ
มชน
ท้
องถิ่
น ที่
เราไปบั
นทึ
กภาพด้
วย
เราทำ
�หนั
งสื
อภาพ นิ
ทรรศการแสดงภาพถ่
าย
แต่
เนื้
อหาของงานไม่
ใช่
แค่
โชว์
ฝี
มื
อช่
างภาพ และไม่
ได้
จำ
�กั
อยู่
แค่
หอศิ
ลป์
หรื
อแกลเลอรี
ครั้
งแรกสุ
ดเราจั
ดในตลาด
สามชุ
กเลย หั
วข้
อ “ตลาดยั
งไม่
วาย” รวบรวมภาพตลาด
พื้
นเมื
องจากทั่
วโลก ขอเพื่
อนๆ มาคนละภาพสองภาพก็
ได้
เป็
นชุ
ดใหญ่
แล้
ว พริ
นท์
แบบถู
กๆ เพราะออกเงิ
นกั
นเอง
อาศั
ยฝี
มื
อดี
เข้
าว่
า ตอนนั้
นเป็
นช่
วงเปลี่
ยนผ่
านจากร้
าน
ชำ
�โชว์
ห่
วยเป็
นร้
านสะดวกซื
อ จากตลาดเก่
าเป็
นซู
เปอร์
มาร์
เก็
เราอยากให้
พ่
อค้
าแม่
ค้
าและชุ
มชนมี
กำ
�ลั
งใจ ภู
มิ
ใจในตั
วเอง
และความเป็
นไทยๆ แบบดั
งเดิ
ม จึ
งสรรหาภาพตลาดแบบเก่
ในหลายๆ ประเทศมาให้
ชมกั
อี
กงาน ตอนเปิ
ดหอจดหมายเหตุ
พุ
ทธทาสใหม่
กลุ
มเราขอบริ
จาคผลงานกั
นคนละภาพ จั
ดแสดงภาพธรรมชาติ
สวยๆ ประกอบข้
อความธรรมะให้
ขบคิ
ด และทำ
�หนั
งสื
อภาพ
ชื่
อ “พิ
ศเจริ
ญ” เล่
ม ๒ ต่
อจากเล่
มแรกที่
เคยทำ
�ให้
โครงการ
เผยแพร่
ธรรมะของวั
ดชลประทานฯ เสี
ยงตอบรั
บดี
มาก
เพราะไม่
เคยมี
นิ
ทรรศการภาพถ่
ายในสถานที่
ปฏิ
บั
ติ
ธรรม
แบบนี
ตอนทำ
�เล่
มพิ
ศเจริ
ญ ๑ เราได้
วางจำ
�หน่
ายในร้
าน ๗-๑๑
ทั่
วประเทศ ในราคาร้
อยเดี
ยว ถู
กมากสำ
�หรั
บคุ
ณภาพและ
ความหนาของหนั
งสื
อ ขายดี
จนทางวั
ดบอกว่
าได้
เงิ
นเข้
โครงการทะลุ
เป้
าไปไกลแล้
ว พอดี
เกิ
ดเหตุ
การณ์
น้
�ท่
วม
ภู
เขาถล่
มในภาคใต้
เราก็
เลยขอให้
มอบรายได้
ไปช่
วย
สนั
บสนุ
นหน่
วยอาสากู้
ภั
ยในพื้
นที
จั
งหวั
ดนครศรี
ธรรมราช
ได้
อสมท.มาช่
วยประชาสั
มพั
นธ์
และให้
ไปขายตรงจุ
ดรั
บริ
จาคของสถานี
ขายแล้
วโอนเงิ
นด่
วนให้
กลุ่
มที่
เชื่
อใจได้
ทางโน้
นไปซื
อวั
สดุ
อุ
ปกรณ์
กู้
ภั
ย หยู
กยาอาหาร ถุ
งยั
งชี
แจกจ่
ายทั
นท่
วงที
รวมยอดทั้
งหมดได้
ราวสามแสนบาท จาก
ผลงานหนึ่
งคนหนึ่
งภาพ กลายเป็
นว่
าช่
วยอะไรได้
เยอะมาก
เกิ
นกว่
าที่
ช่
างภาพจะคาดคิ
I...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...IV
Powered by FlippingBook