วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 110

110
เปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
เปิ
ดโลกแห่
งงานศิ
ลป์
สู
ประชาชน
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ได้
ดำ
�เนิ
นโครงการเปิ
บ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
มาตั้
งแต่
ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๔๘ โดยมี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อเผยแพร่
ผลงานและภู
มิ
ปั
ญญาของ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
และพั
ฒนาบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ให้
เป็
นแหล่
เรี
ยนรู้
และแหล่
งท่
องเที่
ยวทางวั
ฒนธรรม ตลอดจนเป็
นแรง
ผลั
กดั
นใ ห้
คนในชุ
มชนท้
องถิ่
นและสั
งคม ไทย เ ห็
ความสำ
�คั
ญในงานด้
านศิ
ลปกรรม รวมทั
งสร้
างมู
ลค่
าเพิ่
ทางเศรษฐกิ
จในด้
านอุ
ตสาหกรรมท่
องเที่
ยวของประเทศ
ปั
จจุ
บั
น สวธ. ได้
ดำ
�เนิ
นการเปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ไปแล้
วจำ
�นวน ๑๖ แห่
ง นั
บตั
งแต่
ปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ถึ
ง พ.ศ. ๒๕๕๖
และเป็
นที
น่
ายิ
นดี
อย่
างยิ่
งที่
ในเดื
อนมี
นาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ได้
มี
การเปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
เพิ่
มขึ้
นอี
ก ๒ แห่
ง ได้
แก่
บ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ศาสตราจารย์
เกี
ยรติ
คุ
ณ ประหยั
พงษ์
ดำ
� ณ หอศิ
ลป์
Palazzo Pavone อำ
�เภอปากช่
อง
จั
งหวั
ดนครราชสี
มา บ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ลำ
�ดั
บที่
๑๗
เพื่
อเป็
นแหล่
งเรี
ยนรู้
ในด้
านทั
ศนศิ
ลป์
ทั้
งงานภาพพิ
มพ์
และ
งานจิ
ตรกรรม แก่
เยาวชน และประชาชนผู
สนใจ โดยมี
นายชาย นครชั
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม เป็
นประธาน
ในการเปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ศาสตราจารย์
เกี
ยรติ
คุ
ประหยั
ด พงษ์
ดำ
� เมื่
อวั
นที่
๑๕ มี
นาคม ๒๕๕๗ ที่
ผ่
านมา
ผู้
สนใจสามารถเข้
าเยี
ยมชมและศึ
กษาผลงานศิ
ลปะของ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ท่
านนี้
โดยนั
ดหมายล่
วงหน้
าได้
ที
หมายเลข
โทรศั
พท์
๐๘๑-๔๒๗-๘๙๐๗
และตระหนั
กถึ
งคุ
ณค่
าของหนั
งสื
อในหมู่
เยาวชน และเชื่
อว่
บ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
หลั
งนี้
จะเป็
นแหล่
งเรี
ยนรู้
ด้
านภาษา
และวรรณกรรมของไทยสื
บไป บ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
นางนงไฉน ปริ
ญญาธวั
ช ห้
องสมุ
ด “กาญจนา นาคนั
นท์
เปิ
ดให้
เข้
าชมในช่
วงเปิ
ดภาคเรี
ยน วั
นอั
งคาร - วั
นอาทิ
ตย์
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และในช่
วงปิ
ดภาคเรี
ยน สามารถ
นั
ดหมายการเข้
าชมล่
วงหน้
าได้
ที่
อาจารย์
สุ
ริ
ยา อุ่
ยยก
หมายเลขโทรศั
พท์
๐๘๑-๖๕๓-๖๘๕๗
สำ
�หรั
บ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ลำ
�ดั
บที่
๑๘ ได้
แก
บ้
านนางนงไฉนปริ
ญญาธวั
ชศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๕
บ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
หลั
งนี้
ได้
รวบรวม
ผลงานด้
านวรรณศิ
ลป์
จำ
�นวนมากของนางนงไฉน ปริ
ญญาธวั
โดยจั
ดตั้
งเป็
นห้
องสมุ
ด “กาญจนา นาคนั
นท์
(นงไฉน
ปริ
ญญาธวั
ช)” เพื่
อเผยแพร่
ผลงานของท่
าน ซึ่
งผลงาน
บางส่
วนได้
รั
บการคั
ดเลื
อกให้
เป็
นหนั
งสื
ออ่
านนอกเวลา
ในสถาบั
นการศึ
กษาทุ
กระดั
บ ซึ
งจะเสริ
มสร้
างนิ
สั
ยรั
กการอ่
าน
I...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,...IV
Powered by FlippingBook