วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 116

116
๑๐๐ เรื่
องเมื
องใต้
รองศาสตราจารย์
ประพนธ์
เรื
องณรงค์
สำ
�นั
กพิ
มพ์
อมริ
นทร์
, ๒๕๕๓
มวยไชยา และบางเรื่
องเกี่
ยวกั
บภาคใต้
อรุ
ณ เวชสุ
วรรณ
สำ
�นั
กพิ
มพ์
อรุ
ณวิ
ทยา, ๒๕๕๐
อาหารปั
กษ์
ใต้
บาบ๋
า ย่
าหยา ในอั
นดามั
อาจารย์
เมฆาณี
จงบุ
ญเจื
อ และคณะ
สำ
�นั
กพิ
มพ์
เศรษฐศิ
ลป์
, ๒๕๕๖
หนั
งสื
อเล่
มนี้
รวบรวมบทความเกี่
ยวกั
บเมื
องใต้
จ�
ำนวนหนึ่
งร้
อยเรื่
องที่
ผู
เขี
ยนเขี
ยนจาก
ประสบการณ์
ในวั
นวานที่
ผ่
านมา โดยเสนอเรื่
องราวหลากหลาย เช่
น ภาษาถิ่
น วรรณกรรมพื้
นบ้
าน
ความเชื่
อ และค่
านิ
ยมของชาวไทยพุ
ทธ ชาวไทยมุ
สลิ
ม และชาวไทยเชื้
อสายจี
นในดิ
นแดนภาคใต้
ล้
วนสื
บทอดมาตั้
งแต่
โบราณกาล เช่
น ประเพณี
ต่
างๆ ศิ
ลปะการแสดง กี
ฬา ดนตรี
รวมทั้
ง เรื่
องเล่
เกี่
ยวกั
บประวั
ติ
ศาสตร์
บุ
คคลและสถานที่
ตลอดจนพื
ชและสั
ตว์
เลี้
ยงในท้
องถิ่
น ล้
วนบ่
งบอก
ถึ
งวิ
ถี
ชี
วิ
ตชาวใต้
ในมุ
มที
ผู
เขี
ยนเห็
นว่
าน่
าสนใจ จึ
งน�
ำมาเล่
าสู
กั
นฟั
ง โดยหวั
งว่
านอกจาก
ได้
รั
บความเพลิ
ดเพลิ
นแล้
ว ผู้
อ่
านจะได้
รั
บความรู้
ทั้
งเชิ
งคติ
ชนวิ
ทยา สั
งคมวิ
ทยา ภาษา และ
วรรณกรรมจากหนั
งสื
อเล่
มนี้
ด้
วย
หนั
งสื
อเล่
มนี้
รวบรวมเรื่
องราวเกี่
ยวกั
บมวยไชยาและประวั
ติ
ศาสตร์
ท้
องถิ่
นของ
ภาคใต้
ในเชิ
งแนะน�
ำการท่
องเที่
ยว เนื่
องจากภาคใต้
นั้
นมี
ของดี
อยู่
มากมาย ศิ
ลปวั
ฒนธรรม
ก็
เก่
าแก่
ไม่
น้
อยกว่
าภาคอื่
น โดยเฉพาะในด้
านศาสนาแล้
วภาคใต้
เป็
นที่
มาของพุ
ทธศาสนา
ลั
ทธิ
ลั
งกาวงศ์
ซึ่
งแพร่
หลายไปยั
งสุ
โขทั
ย และอยุ
ธยาตามล�
ำดั
บ ส่
วนในด้
านโบราณสถาน
โบราณวั
ตถุ
นั้
นล้
วนเก่
าแก่
มี
อายุ
นั
บพั
นปี
ซึ่
งหนั
งเล่
มนี้
จะท�
ำให้
ผู
อ่
านได้
รู
จั
กมวยไชยาและ
ภาคใต้
ในแง่
มุ
มต่
างๆ ได้
ดี
ขึ้
อาหาร เป็
นสิ่
งที่
บ่
งบอกถึ
งวั
ฒนธรรมการกิ
นของคนไทยที่
มี
มายาวนาน หนั
งสื
อเล่
มนี้
กล่
าวถึ
งอาหารปั
กษ์
ใต้
ของฝั
งทะเลอั
นดามั
น และเป็
นอาหารของชาวบาบ๋
า ย่
าหยา เสี
ยส่
วนใหญ่
ซึ่
งสื
บเนื
องมาจากกลุ
มชนในดิ
นแดนแถบนี้
เป็
นลู
กหลานชาวจี
นที่
สื
บทอดวั
ฒนธรรมจาก
บรรพบุ
รุ
ษมามากมายหลายด้
าน ไม่
ว่
าจะเป็
นการแต่
งกาย หรื
อแม้
กระทั่
งเรื่
องอาหาร และ
หนั
งสื
อเล่
มนี้
ยั
งอธิ
บายถึ
งส่
วนผสมรวมทั
งขั
นตอนการปรุ
งอาหารแต่
ละอย่
าง เพื่
อให้
ผู
ที่
สนใจ
ได้
รั
บรู้
และเข้
าใจในอาหารการกิ
นของชาวบาบ๋
า ย่
าหยา มากยิ่
งขึ้
I...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,III,IV
Powered by FlippingBook