วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 119

119
แถลงข่
าวการแสดงดนตรี
คลาสสิ
น้
อมรำ
�ลึ
กพระกรุ
ณาธิ
คุ
ณ สมเด็
จ-
พระเจ้
าพี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา
กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๘ พ.ค.
สื่
อมวลชนสั
ญจร ชี
วิ
ตและงาน
มาลา คำ
�จั
นทร์
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๔ พ.ค.
การแสดงคอนเสิ
ร์
ต “เป็
นสองเท่
า”
กิ
จกรรมร้
องรำ
�ทำ
�เพลง บนพื้
นที่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๘ พ.ค.
พิ
ธี
บวงสรวงการแสดงละครเวที
เรื่
อง ในสวนฝั
ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๙ พ.ค.
พิ
ธี
เปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
นางบั
วซอน ถนอมบุ
อำ
�เภอพร้
าว จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๕ พ.ค.
Great artist concert series 2014
Gala Italiano Opera Highlight Arais
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๕ พ.ค.
การแสดงดนตรี
คลาสสิ
น้
อมรำ
�ลึ
กพระกรุ
ณาธิ
คุ
สมเด็
จพระเจ้
าพี
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา
กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๖ พ.ค.
พิ
ธี
เปิ
ดนิ
ทรรศการครบรอบ 80 ปี
บนเส้
นทางศิ
ลปะ
ศ.เกี
ยรติ
คุ
ณ ประหยั
ด พงษ์
ดำ
ณ หอศิ
ลป์
ร่
วมสมั
ยราชดำ
�เนิ
น ชั้
น 1
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๕ มิ
.ย.
การประชุ
มเครื
อข่
าย
สื่
อวั
ฒนธรรมสั
มพั
นธ์
ทั่
วประเทศ
ณ โรงแรมทาวน์
อิ
น ทาวน์
กรุ
งเทพฯ
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๕ - ๖ มิ
.ย.
แถลงข่
าวการแสดงดนตรี
ไทยครู
อาวุ
โส
แห่
งกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๙ มิ
.ย.
การแสดงเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๖
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๑ มิ
.ย.
การแสดงดนตรี
ไทยครู
อาวุ
โส
แห่
งกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๘ มิ
.ย.
โครงการศู
นย์
การเรี
ยนรู้
ทางวั
ฒนธรรม
ท้
องถิ่
นจั
งหวั
ดชายแดนใต้
ณ โรงแรมอิ
มพี
เรี
ยล
จั
งหวั
ดนราธิ
วาส
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๑ - ๑๓ มิ
.ย.
I...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,III,IV
Powered by FlippingBook