วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 117

117
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
พระบรมธาตุ
เจดี
ย์
นครศรี
ธรรมราช มหาสถู
ปแห่
งคาบสมุ
ทรภาคใต้
ดร. ประภั
สสร์
ชู
วิ
เชี
ยร
สำ
�นั
กพิ
มพ์
เมื
องโบราณ, ๒๕๕๓
ASEAN EYE CULTURE
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กพิ
มพ์
พิ
มพ์
ดี
, ๒๕๕๗
ประวั
ติ
ศาสตร์
ปั
ตตานี
ในคริ
สต์
ศตวรรษที่
๑๖-๑๘
จากบั
นทึ
กของจี
น ริ
วกิ
ว และญี่
ปุ่
ดร.ปิ
ยดา ชลวร
สำ
�นั
กพิ
มพ์
ซิ
ลค์
เวอร์
ม, ๒๕๕๔
พระบรมธาตุ
เจดี
ย์
นครศรี
ธรรมราช มหาสถู
ปแห่
งคาบสมุ
ทรภาคใต้
เป็
นหนั
งสื
อที่
อธิ
บายเรื่
องราวของพระบรมธาตุ
เจดี
ย์
นี้
อย่
างละเอี
ยดชั
ดเจน ทั้
งนี้
อาจารย์
ประภั
สสร์
ผู้
เขี
ยน
ได้
ท�
ำการศึ
กษาในเชิ
งศิ
ลปะสถาปั
ตยกรรมขององค์
พระบรมธาตุ
เจดี
ย์
เพื่
อเป็
นอี
กแนวทางที่
น�
ำเสนอถึ
งความเป็
นมาขององค์
พระบรมธาตุ
เจดี
ย์
ประกอบกั
บหลั
กฐานลายลั
กษณ์
แม้
ว่
เราจะได้
รั
บรู
ความเป็
นมาว่
าพระบรมธาตุ
องค์
นี
สร้
างขึ้
นในสมั
ยพระยาศรี
ธรรมโศกราช
แต่
ข้
อมู
ลส่
วนใหญ่
ล้
วนมาจากเรื่
องราวในเชิ
งประวั
ติ
ศาสตร์
การวิ
เคราะห์
ข้
อมู
ลทั้
งในด้
าน
ต�
ำนาน เอกสาร และหลั
กฐานทางโบราณคดี
จึ
งท�
ำให้
การน�
ำเสนอเรื่
องราวของพระบรมธาตุ
เจดี
ย์
องค์
นี้
เป็
นไปอย่
างรอบด้
านและชั
ดเจนยิ่
งขึ้
หนั
งสื
อเล่
มนี้
รวบรวมภาพถ่
ายทางวั
ฒนธรรมของศิ
ลปิ
นช่
างภาพอาเซี
ยน ๑๐ ประเทศ
จากโครงการภาพถ่
ายศิ
ลปิ
นอาเซี
ยน (ASEAN Eye Culture) ซึ่
งกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
กระทรวงวั
ฒนธรรม ร่
วมกั
บ ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(ภาพถ่
าย) และชมรมถ่
ายภาพ
คณะแพทย์
มอ. (มหาวิ
ทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์
) เพราะผู้
จั
ดเล็
งเห็
นว่
าภาพถ่
ายมี
อิ
ทธิ
พลต่
การสื่
อสาร วิ
ถี
ชี
วิ
ต วั
ฒนธรรมและคนในสั
งคมปั
จจุ
บั
นและในการรวมตั
วกั
นเป็
นประชาคมเศรษฐกิ
สั
งคมและวั
ฒนธรรมเดี
ยวกั
นของกลุ่
มประเทศอาเซี
ยนที่
ก�
ำลั
งจะเกิ
ดขึ้
น ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘
รวมถึ
งการสร้
างความสามั
คคี
และความสงบสุ
ขในพื้
นที่
จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
จึ
งได้
เกิ
ดโครงการนี้
เพื่
อแลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู
ทางด้
านวั
ฒนธรรม ผ่
านกระบวนการการสร้
างสรรค์
ผลงานภาพถ่
าย
ที่
สะท้
อนความหลากหลายทางวั
ฒนธรรมของกลุ
มชนชาติ
ในอาเซี
ยน และเพื
อเสริ
มสร้
าง
อั
ตลั
กษณ์
ความเป็
นไทยในวิ
ถี
วั
ฒนธรรมทางภาคใต้
ให้
เป็
นที่
รู
จั
กในกลุ
มประเทศสมาชิ
กอาเซี
ยน
หนั
งสื
อเล่
มนี้
กล่
าวถึ
งประวั
ติ
ศาสตร์
ของปั
ตตานี
ก่
อนที่
จะเป็
นส่
วนหนึ่
งของสยาม
ซึ่
งในยุ
คดั
งกล่
าวนี้
ปั
ตตานี
เป็
นรั
ฐที่
ส�
ำคั
ญรั
ฐหนึ
งในคาบสมุ
ทรมลายู
มี
สุ
ลต่
านและ
ราชิ
นี
ปกครอง และเป็
นเมื
องท่
านานาชาติ
งานเขี
ยนของ ดร.ปิ
ยดา เล่
มนี้
เป็
นการศึ
กษา
ประวั
ติ
ศาสตร์
พั
ฒนาการทางการเมื
องและสั
งคม และยั
งเป็
นการรวบรวมข้
อมู
ลจากเอกสาร
ท้
องถิ่
นและเอกสารต่
างชาติ
หลายแหล่
ง โดยเฉพาะของจี
นและญี่
ปุ
น ซึ่
งการศึ
กษาปั
ตตานี
ในยุ
คดั
งกล่
าวนี้
จะช่
วยในการท�
ำความเข้
าใจสภาพสั
งคม การเมื
อง เศรษฐกิ
จของปั
ตตานี
และ
บริ
เวณใกล้
เคี
ยง ผู้
เขี
ยนหวั
งว่
าหนั
งสื
อเล่
มนี้
จะน�
ำไปสู่
ความรู้
ความเข้
าใจของคนไทยด้
วยกั
และน�
ำไปสู่
สั
นติ
สุ
ขในสั
งคมไทย
I...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,III,IV
Powered by FlippingBook