วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 98

98
๔. ภาพสลั
กสี
ดาลุ
ยไฟอั
นเลื่
องลื
อ โรงเก็
บราชรถ วั
ดเชี
ยงทอง
หลวงพระบาง ฝี
มื
อเพี้
ยตั
๕. ‘แสบกธม’หรื
อ ‘หนั
งใหญ่
’ เขมร เล่
นเหมื
อนไทยไม่
ผิ
ดเพี้
ยน
แสบก ในภาษาเขมรแปลว่
าหนั
งสั
ตว์
เช่
หนั
งควาย หนั
งวั
ว เมื่
อตากแห้
งแล้
วเอามาฉลุ
เป็
นรู
ปร่
าง
มี
ลวดลาย ใช้
เล่
นบั
งไฟให้
มี
เงาไปทาบสิ่
งใดสิ
งหนึ่
ง ให้
เห็
เป็
นรู
ปเงาเรี
ยกว่
า “เล่
นเงา” เป็
นวั
ฒนธรรมทั่
วไปของคน
ยุ
คแรกๆ ในอุ
ษาคเนย์
ส่
วนธมแปลว่
าใหญ่
รวมความแล้
แสบกธม ถอดเป็
นค�
ำไทยก็
คื
อ หนั
งใหญ่
บ้
านเรานั่
นเอง
และขาดไม่
ได้
ก็
ต้
องที่
ประเทศพม่
าหรื
อเมี
ยนมาร์
ในปั
จจุ
บั
น เขาก็
มี
การแสดงนาฏศิ
ลป์
เช่
นนี้
เหมื
อนกั
น เรี
ยกว่
‘ยามะ ซั๊
ตตอว์
’ (Yama Zatdaw) ยามะ ก็
คื
อรามาหรื
พระราม ส่
วนซั๊
ตตอว์
หมายถึ
ง ชาดก บางครั้
งก็
เรี
ยก
นาฏกรรมนี้
ว่
า ‘ยามะ แหละคะนา’ (Yarma LetKhaNar)
หรื
อ รามา-ลั
กขณา แน่
นอนว่
าเป็
นศิ
ลปะการแสดงชั
สู
งซึ่
งเดิ
มเล่
นกั
นในราชส�
ำนั
ก และกล่
าวกั
นว่
า แบบแผน
การละเล่
นยามะ ซั๊
ตตอว์
ในปั
จจุ
บั
น สื
บถอดมาจากชาวโยเดี
I...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...IV
Powered by FlippingBook