วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 97

97
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
เดซา
เป็
นภาษาสั
นสกฤตสำ
�เนี
ยงชวา
ถอดเป็
นสั
นสกฤตสำ
�เนี
ยงไทยก็
คื
อ ทศ ซึ่
งอ่
าน
ว่
า ‘ทด-สะ’ และแปลว่
า สิ
บ ส่
วน มุ
กกะ
สั
นสกฤตแบบไทยก็
คื
อ มุ
ข ที่
แปลว่
หน้
าหรื
อระเบี
ยงที่
ยื่
นออกมา รวมความแล้
เดซามุ
กกะ ของชวาก็
คื
อ ‘ทศมุ
ข’ ซึ่
งแปลว่
สิ
บหน้
า ตรงตั
วเป๊
ะ แต่
ทำ
�ไมไทยกลั
บนิ
ยมเรี
ยก
‘ทศกั
ณฐ์
’ ซึ
งแปลว่
า สิ
บคอ มากกว่
า ทศมุ
ก็
ไม่
ทราบได้
…ครั
บ อย่
างที่
ว่
าไปแล้
ว ‘รามายณะ’ เป็
มหากาพย์
ส�
ำคั
ญของศาสนาฮิ
นดู
และภาษาที่
มาพร้
อม
กั
บศาสนานี้
คื
อ สั
นสกฤต และแม้
กาลเวลาได้
คร่
าเอา
ศาสนาฮิ
นดู
ไปจากอุ
ษาคเนย์
นานมากแล้
ว แต่
อิ
ทธิ
พลของ
สั
นสกฤตกลั
บยั
งเห็
นอยู่
ได้
มาก แม้
แต่
ในชื่
อเสี
ยงเรี
ยงนาม
หากคนในอุ
ษาคเนย์
มี
ถึ
ง ๖๐๐ ล้
านคนจริ
ผมว่
ากว่
าครึ่
งแหละครั
บ ที่
ใช้
ชื่
อซึ่
งมี
ที่
มาจากภาษาสั
นสกฤต
หากจะถามว่
า อะไรเป็
นรากวั
ฒนธรรมร่
วม
ของผู
คนส่
วนใหญ่
ในอุ
ษาคเนย์
ผมก็
ว่
าเป็
นภาษาสั
นสกฤต
นี่
แหละครั
บ อาจมิ
ใช่
ทั้
งหมด แต่
ก็
มี
เป็
นจ�
ำนวนมากที
เดี
ยว
และรู
ปรอยอั
นจั
บต้
องได้
ของสั
นสกฤตอย่
างหนึ่
งก็
คื
รามายณะ หรื
อ รามเกี
ยรติ์
นี่
แหละครั
ปั
จจุ
บั
นประชาคมอาเซี
ยนมี
ทั้
งหมด ๑๐ ประเทศ
แต่
อย่
างน้
อยมี
ถึ
ง ๗ ประเทศที่
มี
เรื่
องของรามายณะปรากฏ
อยู
ในวั
ฒนธรรม คื
อ ไทย ลาว กั
มพู
ชา พม่
า มาเลเซี
อิ
นโดนี
เซี
ย และบรู
ไน ที่
เหลื
อก็
อาจจะมี
ร่
องรอยอยู
บ้
าง
แต่
ไม่
โดดเด่
นจนอาจหลงหู
หลงตาผมไปบ้
าง
ในเมื
องไทยเราไม่
ต้
องอธิ
บายมาก คนไทย
ส่
วนใหญ่
แม้
แต่
ลู
กเล็
กเด็
กแดงน่
าจะรู
จั
ก พระราม พระ
ลั
กษณ์
นางสี
ดา ทศกั
ณฐ์
และขาดไม่
ได้
คื
อ หนุ
มาน เรื่
อง
ของรามเกี
ยรติ์
ปรากฏอยู
ในนาฏกรรมเก่
าแก่
อย่
าง ‘โขน’
และจิ
ตรกรรมตามที่
ต่
างๆ
ในประเทศลาวก็
เช่
นกั
น การละเล่
นที่
เรี
ยกว่
ฟ้
อน ‘พะลั
ก-พะลาม’ ก็
คื
อ รามายณะ นั่
นเอง สมั
ยก่
อน
ถื
อเป็
นนาฏศิ
ลป์
ชั
นสู
ง ที่
ฝึ
กสอนกั
นแต่
ในพระราชวั
ง ปั
จจุ
บั
เขาก็
ก�
ำลั
งพยายามฟื้
นฟู
ขึ้
นมาใหม่
ประเทศกั
มพู
ชาซึ่
งใกล้
ชิ
ดทางวั
ฒนธรรมกั
บไทย
อย่
างยิ่
ง เขาเรี
ยกรามายณะว่
า ‘เรี
ยมเกร์
’ เห็
นไหมว่
าแทบ
จะเหมื
อนที่
ไทยเรี
ยก รามเกี
ยรติ์
เลย ค�
ำถามคื
อเขมรเรี
ยก
ตามไทย หรื
อ ไทยเรี
ยกตามเขมร
เขมรเองเขาก็
มี
นาฏศิ
ลป์
ส�
ำคั
ญที่
นิ
ยมน�
ำเอาเรื่
อง
เรี
ยมเกร์
หรื
อรามเกี
ยรติ์
มาแสดง ถื
อว่
าเป็
นต้
นแบบของ
โขนละคร นั่
นคื
อการแสดงที่
เรี
ยกว่
า “แสบกธม” (อ่
านว่
สะ-แบก-ทม) ซึ
งมี
ร่
องรอยในราชส�
ำนั
กกั
มพู
ชาตั้
งแต่
ราวหลั
พ.ศ. ๑๕๐๐
I...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...IV
Powered by FlippingBook