วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 95

95
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
รามายณะแห่
งอุ
ษาคเนย์
มั
กมี
คนชอบถามว่
า การที่
ผมเป็
นคน
‘ชี
พจรลงเท้
า’ ต้
องเดิ
นทางไปนั
นมานี่
ในละแวก
อุ
ษาคเนย์
บ่
อยๆ เห็
นความเหมื
อน-ความต่
าง
ของผู้
คน บ้
านเมื
อง ภู
มิ
ประเทศ กระทั่
งวั
ฒนธรรม
ในละแวกย่
านนี้
บ้
างไหม?
...ก็
ต้
องตอบว่
า เห็
นซิ
ครั
บ แม้
มองเผิ
นๆ
อาจจะเห็
นว่
า บรรดาประเทศต่
างๆ ในอุ
ษาคเนย์
หรื
อถ้
าเรี
ยกแบบทั
นสมั
ยก็
ต้
องเรี
ยกว่
า ประเทศ
ในกลุ่
มประชาคมอาเซี
ยน แม้
มองผิ
วเผิ
นอาจจะ
เห็
นว่
ากลุ่
มประเทศเหล่
านี้
ประกอบด้
วยกลุ่
มที่
อยู่
บนทวี
ปกั
บหมู่
เกาะ บ้
างก็
แบ่
งตามศาสนาที่
หลั
กๆ
เป็
นพุ
ทธกั
บอิ
สลาม มี
คริ
สต์
บ้
างในเวี
ยดนามและ
ฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
ถู
กแหละ หากมองให้
แตกต่
าง ประเทศ
ในภู
มิ
ภาคอุ
ษาคเนย์
ล้
วนมี
ความแตกต่
างกั
นตาม
พื้
นฐานทางวั
ฒนธรรม ทว่
าหากมองอย่
างลึ
กซึ้
ลงไปในมิ
ติ
ทางประวั
ติ
ศาสตร์
ก็
จะพบว่
า ทุ
กประเทศ
ล้
วนมี
ความเชื่
อมโยงกั
นทางประวั
ติ
ศาสตร์
ทั้
งโดยตรง หรื
อทางอ้
อม โดยผ่
านประเทศที่
สาม
ในภู
มิ
ภาคนี้
การเชื่
อมโยงกั
นทางประวั
ติ
ศาสตร์
นี่
แหละ ที่
ทำ
�ให้
เรามองเห็
นห่
วงโซ่
ที่
ร้
อยเกี่
ยว
วั
ฒนธรรมไว้
ด้
วยกั
I...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...IV
Powered by FlippingBook