86
ยามภาษา ปราชญ์
เมื
องเพชร
ล้
อม เพ็
งแก้
“การที
คนหายไปรุ
นหนึ
ง แล้
วคนอี
กรุ
นไม่
สื
บต่
อนั
มั
นเป็
นอั
นตรายต่
อบ้
านเมื
องนะ เพราะฉะนั้
นผมก็
เลย
ตั้
งเป็
นคติ
เอาไว้
ว่
อยากได้
ความรู้
ให้
เข้
าสู่
ชาวบ้
าน
อยากได้
ปริ
ญญาให้
ไปมหาวิ
ทยาลั
ย ถ้
าอยากได้
ทั
ความรู้
และปริ
ญญา ก็
ต้
องไปหาทั้
งชาวบ้
านและไป
มหาวิ
ทยาลั
อย่
างน้
อยที่
สุ
ดจะได้
สื
บต่
อภู
มิ
ปั
ญญาไทย
ไว้
ได้
จริ
งๆ เพราะมี
ความรู
มหาศาลอยู
ที
ชาวบ้
าน ถ้
าไม่
มี
ใคร
ไปดู
เลย ไม่
มี
ใครไปศึ
กษาเลย มั
วแต่
ไปแค่
สถานศึ
กษา
อยู่
นั่
น แล้
วความรู้
ที่
อยู่
กั
บชาวบ้
านสั
กวั
นหนึ่
งมั
นหายไป
จะทำ
�ยั
งไงล่
ะ” ถ้
อยคำ
�ของครู
ทำ
�ให้
เราฉุ
กคิ
ดอยู่
ไม่
น้
อย
สำ
�หรั
บครู
ล้
อมแล้
ว "ความรู้
" จึ
งไม่
ได้
มี
อยู่
แค่
เพี
ยง
ในรั้
วมหาวิ
ทยาลั
ยเท่
านั้
น และนี่
คื
อแนวทางการศึ
กษา
เรื่
องภาษาที่
ครู
ล้
อมให้
ความสนใจ
อั
ศวิ
น แสงกุ
มาร
ปราชญ์
ถิ
นไทย
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...124