85
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
ส่
วนเนื้
อหาแม้
จะดู
เหมื
อนว่
าล่
อแหลมกั
บคำ
�ว่
าศี
ลธรรมอั
นดี
แต่
แท้
จริ
งแล้
วผู้
เขี
ยนต้
องการแสดงความจริ
งของชี
วิ
อย่
างจริ
งใจและซื่
อสั
ตย์
นอกจากความคิ
ดริ
เริ่
มแปลกใหม่
ในการนำ
�เสนอแล้
ว ภาษาของเขายั
งอยู่
ห่
างไกลจาก
ภาษามาตรฐานทั้
งการสะกดการั
นต์
รู
ปประโยค สำ
�นวนลี
ลา
เช่
น นาฑี
หอมดอกประดวน ไฉไลเป็
นบ้
า ละเลี
ยดเหล้
ทะลึ่
งคิ
ด ตลอดจนการตั้
งชื่
อตั
วละครหวื
อหวาไม่
เหมื
อนใคร
ซึ่
งก่
อให้
เกิ
ดการวิ
พากษ์
วิ
จารณ์
จากนั
กอนุ
รั
กษ์
ภาษา
อย่
างรุ
นแรงในระยะหนึ่
ง แต่
เมื่
อกาลเวลาผ่
านไปภาษาของ
’รงค์
วงษ์
สวรรค์
ก็
พิ
สู
จน์
ให้
เห็
นความคิ
ดสร้
างสรรค์
การพลิ
กแพลงภาษาเพื่
อสื่
อภาพ อารมณ์
และความคิ
รวมทั้
งซ่
อนนั
ยความหมายไว้
ในถ้
อยคำ
�ที่
เป็
นอุ
ปมา
อุ
ปลั
กษณ์
สั
ญลั
กษณ์
หรื
อบุ
คคลวั
ตที่
เขานิ
ยมนำ
�มาใช้
เสมอ
ความเป็
นนั
กเขี
ยนรุ่
นใหม่
ของ ’รงค์
วงษ์
สวรรค์
ฉายโชนให้
เห็
นมาเป็
นเวลานานแล้
ว ดั
งที่
ศาสตราจารย์
คุ
ณรั
ญจวน อิ
นทรกำ
�แหง ได้
กล่
าวยกย่
อง ไว้
ในหนั
งสื
วรรณกรรมวิ
จารณ์
เมื่
อพ.ศ. ๒๕๑๘ ว่
“ ’รงค์
วงษ์
สวรรค์
เขี
ยนเรื่
องที่
ให้
ทั้
งความจริ
ความเศร้
า และความได้
รู้
ได้
เห็
นมุ
มชี
วิ
ตที่
หลายคนมองผ่
าน
เขาเขี
ยนด้
วยความคำ
�นึ
ง ความคิ
ด อารมณ์
และความรู้
สึ
หลายคนอาจเห็
นว่
าเรื่
องของเขามั
กจะอยู่
ในประเภท
คาบเส้
นหรื
อล้ำ
�เส้
น อี
กทั
งสำ
�นวนภาษาก็
ค่
อนข้
างเปลื
อย
แต่
อย่
างไรก็
ตาม ข้
าพเจ้
ามี
ความเห็
นว่
าเขาเป็
นนั
กเขี
ยน
ที่
มี
ความเป็
นตั
วของตั
วเอง และมี
วิ
วั
ฒนาการในตั
วเอง
เพื่
อให้
เขาพ้
นจากการเป็
นนั
กเขี
ยนรุ่
น “เดอะ” ที่
ล้
าหลั
ง”
จากการใช้
ชี
วิ
ตและทำ
�งานหนั
ก นั
บจาก พ.ศ.๒๕๔๔
สุ
ขภาพร่
างกายของ ’รงค์
วงษ์
สวรรค์
เริ่
มถดถอยด้
วย
โรคไตเรื้
อรั
งและมี
อาการหนั
กเพิ่
มขึ้
นจนในที่
สุ
ดพญาอิ
นทรี
ย์
ก็
ได้
โบยบิ
นไปสู่
ฟากฟ้
าเมื่
อวั
นที่
๑๕ มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ตลอดเวลาเกื
อบ ๑๐ ปี
ที่
เจ็
บไข้
ได้
ป่
วย ’รงค์
วงษ์
สวรรค์
ไม่
เคยหยุ
ดเขี
ยนหนั
งสื
อ ข้
อเขี
ยนของเขาเลื่
อนไหลราวกั
ในสมองมี
แต่
ไฟพะเนี
ยงแห่
งความคิ
ด งานเขี
ยนของเขาสดใหม่
ความคิ
ดความอ่
านทั
นสมั
ยโลดแล่
น และภาษามี
พลั
งเร้
าใจ
เช่
นเดี
ยวกั
บงานเขี
ยนในช่
วง ๔๐ ปี
ก่
อนหน้
านี้
ในนวนิ
ยาย
เรื่
อง คื
นรั
ก ฉบั
บพิ
มพ์
พ.ศ. ๒๕๒๓ เขาเขี
ยนสารสวาสดิ์
ไว้
ว่
“คุ
ณเข้
าใจไม่
ผิ
ด ! ผมอายุ
ยี่
สิ
บแปด เพราะผมหยุ
มั
นไว้
เท่
านั้
น หนั
งสื
อแจกงานศพของผม นอกจากจะมี
รู
ปผู้
หญิ
งแก้
ผ้
าอย่
างมี
ศิ
ลปะของ เ งาและสี
สั
นเป็
หน้
าปกแล้
ว ยั
งจะต้
องบอกไว้
ให้
ชั
ดเจนด้
วยว่
าผมตาย
เมื่
ออายุ
เพี
ยงยี่
สิ
บแปด”
เหล่
านั
กเขี
ยนรุ่
นน้
องจั
ดทำ
�ให้
ตามความประสงค์
อย่
างไรก็
ตาม จากคำ
�พู
ดดั
งกล่
าว จะเห็
นได้
ว่
าความคิ
จิ
นตนาการ และอารมณ์
ความรู้
สึ
กของ ’รงค์
วงษ์
สวรรค์
มี
พลั
งหนุ
มอั
ดแน่
นอยู
ตลอดกาล และสั
มผั
สได้
จากตั
วหนั
งสื
ในงานเขี
ยนทุ
กเล่
มของเขา
ล ั
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...124