84
รมณี
ย์
ดอกไม้
turn on
ผลิ
ดอกออกช่
อรอสายฝน
ร่
วงหล่
นลงชะช่
อมะม่
วง
ที่
ราบสู
ง ที่
ราบลุ่
ม พราวพุ่
มพวง
ผลิ
กลางเดื
อนไม้
ร่
วงลงลาใบ
พวงแสด พวงครามพรายสายถนน
หนาวพ้
นผ่
านหาย ร้
อนกรายใกล้
บนรอยต่
อลี้
ลั
บกลั
บเรื
องไร
เพลิ
งไสวดอกงิ้
วแดงแข่
งดอกจาน
ร่
วงพราย ผลิ
รออย่
างพอเหมาะ
จำ
�เพาะสี
สั
นบรรสาน
แดดกรำ
�จนกลิ่
นกรุ่
นดิ
นดาน
กระพื
อหอมขึ้
นกลางม่
านฝนโปรยปราย...
tune in
บนถนนสายนั้
น ถึ
งวั
นนี้
บรรสานสี
สั
นทอดตลอดสาย
จำ
�หลั
กในวั
ยหนุ่
มนั้
นจนบั้
นปลาย
กรุ่
นกลิ่
นอาย ภาพทั้
งมวลอยู่
ถ้
วนครบ
รั
กทุ
กต้
นทุ
กใบไม้
ทุ
กดอก
เบ่
งบานออกบ