83
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
ตั้
งแต่
พ.ศ. ๒๕๓๑ ’รงค์
วงษ์
สวรรค์
พาครอบครั
โยกย้
ายไปอยู่
เชี
ยงราย ในขณะเดี
ยวกั
นก็
ก่
อร่
างสร้
าง
อาณาจั
กรของตนบนดอยโป่
งแยง อำ
�เภอแม่
ริ
ม จั
งหวั
เชี
ยงใหม่
ไปด้
วย ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ จึ
งย้
ายไปอยู่
เชี
ยงใหม่
เป็
นการถาวร เขาเรี
ยกอาณาจั
กรของเขาว่
สวนทู
นอิ
ซึ่
งมาจากวลี
อมตะของเหล่
าบุ
ปผาชนที่
ว่
า turn on, tune in,
drop out ณ ที่
แห่
งนี้
ท่
ามกลางความร่
มรื่
นของแมกไม้
มากมายราวมหาสมุ
ทรต้
นไม้
ทะเลหมอกที่
ดู
สงบนิ่
มวลหมู่
แมวที่
แวดล้
อมอยู่
กั
บธรรมชาติ
และครอบครั
วผู้
เป็
ที่
รั
ก ’รงค์
วงษ์
สวรรค์
สร้
างสรรค์
งานเขี
ยนอย่
างประณี
เช่
นปกติ
ต้
นฉบั
บเขี
ยนร่
างด้
วยลายมื
อ แล้
วจึ
งนำ
�ไปพิ
มพ์
มี
สำ
�เนาเรี
ยบร้
อย แสดงความมี
ระเบี
ยบ มี
วิ
นั
ย ด้
วยความรั
และความรั
บผิ
ดชอบต่
อผู้
อ่
าน พร้
อมกั
บยื
นหยั
ดอยู
กั
บอาชี
นั
กเขี
ยนอย่
างรั
ก หลงใหล ภาคภู
มิ
และซื่
อสั
ตย์
ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ ’รงค์
วงษ์
สวรรค์
ได้
รั
บยกย่
องจาก
กระทรวงวั
ฒนธรรม ให้
เป็
นศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
ซึ่
งสร้
างความปี
ติ
แก่
นั
กอ่
านและคนในวงวรรณกรรม
เป็
นอย่
างยิ่
’รงค์
วงษ์
สวรรค์
มี
ผลงานรวมเล่
มกว่
า ๑๐๐ เล่
ที่
มี
รู
ปแบบการเขี
ยนหลากหลายทั้
งนวนิ
ยาย เรื่
องสั้
บทความ สารคดี
ท่
องเที่
ยว บทภาพยนตร์
บทสั
มภาษณ์
และข้
อเขี
ยนประเภทที่
’รงค์
เรี
ยกว่
า เซมิ
-ฟิ
กชั่
น (Semi-
fiction article) มิ
ใช่
เพี
ยงความน่
าทึ
งในด้
านปริ
มาณอั
นแสดง
ถึ
งการทำ
�งานอย่
างผู
กพั
นต่
อเนื
องแต่
อย่
างเดี
ยว แต่
ผลงาน
เหล่
านี้
มี
คุ
ณภาพและมี
คุ
ณค่
าทั้
งเนื้
อหาสาระและวรรณศิ
ลป์
ในขณะที่
ดู
เหมื
อนว่
า’รงค์
วงษ์
สวรรค์
จะคุ้
นเคยกั
บชี
วิ
ความเป็
นอยู
ของคนร่
�รวยชั
นสู
งจนเขาถากถางความเส็
งเคร็
ของชี
วิ
ตเหล่
านั้
นได้
สบายปาก เขาก็
มี
ความเข้
าใจลึ
กซึ้
งถึ
ชี
วิ
ตของคนยากจนหาเช้
ากิ
นค่
� ตั
วละครของเขามั
กได้
แก่
โสเภณี
แมงดา บาร์
เทนเดอร์
คนขี้
เมา คนจรจั
ด เด็
กเสเพล
คนขายข้
าวแกง รวมทั้
งชาวไร่
ชาวนา และมนุ
ษย์
เงิ
นเดื
อน
ทั่
วไป เขาทำ
�หน้
าที่
ฟ้
องร้
องแทนคนด้
อยโอกาสเหล่
านี้
หรื
อย่
างน้
อยที
สุ
ดก็
แสดงความไม่
เพิ
กเฉยต่
อความทุ
กข์
ยาก
คั
บแค้
นของคนร่
วมสั
งคม ตั
วละครของเขามี
บุ
คลิ
ก มี
ชี
วิ
เลื
อดเนื้
อจนประทั
บใจคนอ่
านต่
อมาหลายยุ
คสมั
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...124