82
๕ ปี
ต่
อมา หลั
งจากการมุ่
งมั่
นในอาชี
พนั
กเขี
ยน
อย่
างเอาจริ
งเอาจั
ง มี
งานเขี
ยนหลากหลายประเภท มี
นามปากกาหลากหลายจนจำ
�ไม่
หมด หนาวผู้
หญิ
ง หนั
งสื
เล่
มแรกของเขาก็
วางบนแผงหนั
งสื
อเมื
อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ตอนนั
’รงค์
มี
อายุ
๒๘ ปี
จากนั้
นอี
ก ๓ ปี
’รงค์
วงษ์
สวรรค์
มี
หนั
งสื
อตี
พิ
มพ์
อี
ก ๑๑ เล่
ม เช่
สนิ
มสร้
อย บนถนนของ
ความเป็
นหนุ
ม สนิ
มกรุ
งเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๐๔) บางลำ
�พู
สแควร์
คื
นรั
ฯลฯ หลั
งจากนั
นเขาตั
ดสิ
นใจเดิ
นทางไปเผชิ
ญชี
วิ
ตหา
ประสบการณ์
ในประเทศสหรั
ฐอเมริ
กา ในฐานะผู้
สื่
อข่
าว
ต่
างประเทศของหนั
งสื
อพิ
มพ์
สยามรั
ฐ โดยการรั
บรองและ
สนั
บสนุ
นของ หม่
อมราชวงศ์
คึ
กฤทธิ์
ปราโมช
ในระหว่
างเวลาเกื
อบ ๕ ปี
ในสหรั
ฐอเมริ
กา ’รงค์
วงษ์
สวรรค์
ส่
งต้
นฉบั
บมาตี
พิ
มพ์
ในนิ
ตยสารสยามรั
สั
ปดาห์
วิ
จารณ์
ฟ้
าเมื
องไทย ฟ้
าเมื
องทอง ชาวกรุ
ง ฯลฯ
อย่
างสม่ำ
�เสมอ และเมื่
อกลั
บมาประเทศไทยพร้
อม
ประสบการณ์
ชี
วิ
ตอั
ดแน่
น เขาเขี
ยนหนั
งสื
อและสร้
างสรรค์
ผลงานวรรณกรรมอี
กจำ
�นวนมาก หนึ่
งในจำ
�นวนนั้
นที่
โด่
งดั
มากคื
ใต้
ถุ
นป่
าคอนกรี
ซึ่
งมี
ยอดขายถล่
มทลายใน
๓ เดื
อนแรก และยั
งได้
รั
บการกล่
าวขวั
ญถึ
งตลอดมา
นอกจากเป็
นนั
กเขี
ยนแล้
ว ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ’รงค์
วงษ์
สวรรค์
เป็
นบรรณาธิ
การผู้
สร้
างตำ
�นานหน้
าใหม่
ของนิ
ตยสารรายเดื
อนที่
มี
ชื่
อเปลี่
ยนตามเดื
อนและมี
สร้
อยนามสกุ
ลต่
อท้
าย เริ่
มต้
นจาก พฤษภาคม อุ
ไร ตามต่
มาด้
วย มิ
ถุ
นายน มณี
, กรกฎาคม โกเมน, สิ
งหาคม สมิ
ต,
กั
นยายน สะคราญ, ตุ
ลาคม ไพรำ
�, พฤศจิ
กายน อำ
�พา,
ธั
นวาคม มณฑา, มกราคม ‘๓, กุ
มภาพั
นธ์
๒๘, มี
นาคม
๘๘, และเมษายน รวี
เป็
น ๑๒ ฉบั
บในปี
แรก ในปี
ที่
สอง
’รงค์
เปลี่
ยนมาใช้
ชื่
อนิ
ตยสารว่
า เฟื่
องนคร ตามความตั้
งใจ
ไว้
แต่
เดิ
ม แต่
ผู้
อ่
านติ
ดใจชื่
อนิ
ตยสารที่
เป็
น “เดื
อนมี
นามสกุ
ล”
เสี
ยแล้
ว ตั้
งแต่
เดื
อนกั
นยายน ชื่
อบนปกหนั
งสื
อจึ
งกลั
บมา
เป็
น กั
นยายน นลิ
น, ตุ
ลาคม รำ
�ไพ และพฤศจิ
กายน ชารี
จากนั้
นเป็
นอั
นปิ
ดฉากนิ
ตยสารฉบั
บนี้
พร้
อมกั
บการทำ
นิ
ตยสารรายเดื
อน หนั
งสื
อเล่
มของเขา เช่
นิ
ราศดิ
บ หั
วใจ
ที่
มี
ตี
น เสเพลบอยชาวไร่
ผู้
มี
ยี่
เกในหั
วใจ หลงกลิ่
นกั
ญชา
ก็
ทยอยตามมาสู่
สายตานั
กอ่
าน
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...124