70
ให้
นั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา ประชาชนทั่
วไปได้
ใช้
ประโยชน์
จาก
องค์
ความรู
เหล่
านั
น โดยมี
การส่
งเสริ
มให้
เรี
ยนรู
อั
กษรไทยน้
อย
อย่
าลึ
กซึ
ง ปรั
บเปลี
ยนวิ
ธี
การสอนให้
ง่
ายต่
อการเรี
ยนรู
จากสื
ในรู
ปแบบที่
หลากหลาย เพื่
อให้
สะดวกต่
อการอ่
านและเขี
ยน
กระทั
งมี
ผู
คิ
ดค้
นรู
ปแบบแป้
นพิ
มพ์
ตั
วหนั
งสื
อไทยน้
อยให้
เกิ
ความเป็
นสากลมากขึ
น ง่
ายต่
อการใช้
งาน และเป็
นไปในทิ
ศทาง
เดี
ยวกั
น นั
นทำ
�ให้
เราเชื
อได้
ว่
า ในไม่
ช้
ามรดกภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ
ของชาวอี
สานจะกลั
บมามี
บทบาทสำ
�คั
ญในระยะเวลา
อั
นใกล้
นี
มรดกทางภาษาไม่
ว่
าจะเป็
นภาษาพู
ดหรื
อเขี
ยน
ก็
ล้
วนแล้
วแต่
มี
ความสำ
�คั
ญต่
อการสื
บทอดประเพณี
วั
ฒนธรรมจากรุ่
นปู่
ย่
าสู่
ลู
กหลาน เสมื
อนหนึ่
งกระจกสะท้
อน
ความเป็
นไปในอดี
ต เพื
อให้
คนรุ
นหลั
งอย่
างเราๆ ได้
รั
บทราบ
ถึ
งต้
นกำ
�เนิ
ดและไม่
ลื
มรากเหง้
าของตนเอง หากภาษาเก่
าก่
อน
ขาดคนเหลี
ยวแลจนสู
ญสิ้
นไปกั
บกาลเวลาและยุ
คสมั
วั
นข้
างหน้
าเราจะตอบคำ
�ถามลู
กหลานได้
อย่
างไรว่
า แท้
จริ
งแล้
บรรพบุ
รุ
ษของเราคื
อใคร
เอกสารอ้
างอิ
ธวั
ช ปุ
ณโณทก. (๒๕๔๐) อั
กษรโบราณอี
สาน : อั
กขรวิ
ทยาอั
กษรตั
วธรรมและไทยน้
อย.
กรุ
งเทพฯ : สยามเพรสแมเนจเม้
นท์
.
สมั
ย วรรณอุ
ดร. เอกสารประกอบการสอน คู
มื
ออบรมอั
กษรไทยน้
อย. มปท.
ฟื้
นฟู
ภาษาไทยน้
อย
ในยุ
คที่
วั
ฒนธรรมไทยถู
กแทรกซึ
มจากต่
างชาติ
ทำ
�ให้
เกิ
ดการเปลี่
ยนแปลงในสั
งคมเมื
องและสั
งคมท้
องถิ่
อยู่
ไม่
น้
อย ส่
งผลให้
ภาษาที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
อั
นแสดงถึ
รากเหง้
าของบรรพบุ
รุ
ษเริ่
มเลื
อนหายไป ขณะที่
ประเทศกำ
�ลั
ก้
าวสู่
ความเป็
นสากลมากขึ
น ในขณะเดี
ยวกั
นก็
ทำ
�ให้
กลุ่
มคน
อี
สานมองข้
ามภาษาท้
องถิ
นของตน รวมถึ
งการอ่
านและ
เขี
ยนอั
กษรโบราณอี
สานอย่
างอั
กษรไทยน้
อยที่
ใกล้
จะสู
ญหายไปจากสั
งคมคนอี
สาน ในไม่
ช้
าก็
อาจจะขาด
ผู้
สื
บสานภู
มิ
ปั
ญญาของท้
องถิ่
น รวมถึ
งขาดการถ่
ายทอด
องค์
ความรู้
ที่
สำ
�คั
ญสู่
รุ่
นต่
อไปในอนาคตก็
เป็
นได้
แต่
ภายหลั
งจากที
มี
การส่
งเสริ
มจากหลายๆ
หน่
วยงานด้
านวั
ฒนธรรม สั
งคมคนอี
สานในวั
นนี้
ผู้
คนก็
เริ่
หั
นกลั
บมาให้
ความสำ
�คั
ญกั
บภาษาท้
องถิ่
นของตนมากขึ้
ทั้
งนี้
ทั้
งนั้
นก็
เพื
ออนุ
รั
กษ์
และสื
บทอดภู
มิ
ปั
ญญาของ
บรรพบุ
รุ
ษให้
คงอยู
ชั
วลู
กชั
วหลาน ซึ
งทั
งภาครั
ฐและภาคเอกชน
ต่
างพยายามมุ่
งเน้
นให้
เกิ
ดการเรี
ยนรู้
และแลกเปลี่
ยน
องค์
ความรู้
ต่
างๆ สู่
ชุ
มชน ทั้
งการจั
ดโครงการอนุ
รั
กษ์
ใบลาน
ที่
ใช้
ภาษาธรรมในการเขี
ยน รวมถึ
งหนั
งสื
อจดบั
นทึ
วรรณกรรม นิ
ทานพื้
นบ้
าน และตำ
�รายาต่
างๆ สนั
บสนุ
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...124