มรดกวั
ฒนธรรม
สถาบั
นวั
ฒนธรรมศึ
กษา สวธ.
72
สิ่
งควรรู
กั
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม”
พู
ดถึ
ง “มรดกโลก” หลายคนร้
องอ๋
อ!
แล้
ว “มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม” ล่
มาทำ
�ความรู้
จั
กกั
นสั
กหน่
อยดี
กว่
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม” กั
“มรดกโลก” ไม่
เหมื
อนกั
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม” เน้
แนวทางปฏิ
บั
ติ
การแสดงออก ทั
กษะ องค์
ความรู้
ความเชื
อ ฯลฯ ของชุ
มชน กลุ
มคน หรื
อในบางกรณี
ปั
จเจกบุ
คคล ที่
ส่
งผ่
านและสื
บทอดจากรุ่
นสู่
รุ่
หรื
ออี
กนั
ยหนึ่
ง คื
อ วั
ฒนธรรมที่
ยั
งมี
ชี
วิ
ต ส่
วน
“มรดกโลก” เน้
นโบราณสถานหรื
ออุ
ทยานแห่
งชาติ
ที่
ทรงคุ
ณค่
าโดดเด่
นเป็
นสากล ในแง่
มุ
มของ
ประวั
ติ
ศาสตร์
ศิ
ลปะ หรื
อวิ
ทยาศาสตร์
เป็
นสำ
�คั
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม” กั
“มรดกทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
เหมื
อนกั
นไหม
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม” เป็
นศั
พท์
ที่
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมแปลและนิ
ยามขึ้