61
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
แก้
ลมต้
นแขนทั่
วสารพางค์
แก้
ลมในอก
แก้
ขั
ดเอว
แก้
ลมตะคริ
๑๖ ดั
ดตนแก้
ลมทั่
วสารพางค์
๑๗ ดั
ดตนแก้
เข่
า ขาตาย
๑๘ ดั
ดตนแก้
ขั
ดขา ขั
ดคอ
๑๙ ดั
ดตนแก้
แน่
นหน้
าอก
๒๐ ดั
ดตนแก้
ลมวิ
งเวี
ยนศี
รษะ
๒๑ ดั
ดตนแก้
เข่
า แก้
ขา
๒๒ ดั
ดตนแก้
โรคในอก
๒๓ ดั
ดตนแก้
ตะคริ
ว มื
อ เท้
๒๔ ดั
ดตนแก้
ลมตะคริ
๒๕ ดั
ดตนแก้
ลมทั่
วสรรพางค์
๒๖ ดั
ดตนแก้
เสี
ยดอก
๒๗ ดั
ดตนแก้
ลมจั
นทฆาฏ ลมเข่
ลมขา ลมหน้
าอก
๒๘ ดั
ดตนแก้
เข่
าขั
๒๙ ดั
ดตนดำ
�รงกาย อายุ
ยื
๓๐ ดั
ดตนแก้
ลมปะกั
๓๑ ดั
ดตนแก้
ลมตะโพก สลั
กเพ็
ชร์
๓๒ ดั
ดตนแก้
ลมชั
กปากเบี้
ยว ลมลิ้
นตาย
ลมเท้
าเหน็
บ ลมมื
อเหน็
๓๓ ดั
ดตนแก้
เข่
าขั
๓๔ ดั
ดตนแก้
ลมในลำ
�ลึ
งค์
๓๕ ดั
ดตนแก้
มื
อ แก้
เท้
๓๖ ดั
ดตนแก้
กร่
อน แก้
ปั
ตฆาฏ
๓๗ ดั
ดตนแก้
ลมอั
มพฤก
๓๘ ดั
ดตนแก้
ลมซ่
นเท้
๓๙ ดั
ดตนแก้
ลมแก้
เอว
๔๐ ดั
ดตนแก้
ลมในขา
๔๑ ดั
ดตนแก้
เวี
ยนศี
รษะ
๔๒ ดั
ดตนแก้
ลมลิ้
นกระด้
าง
๔๓ ดั
ดตนแก้
ลมกร่
อนในทรวง
๔๔ ดั
ดตนแก้
ไหล่
แก้
ตะโพก
๔๕ ดั
ดตนแก้
เท้
าเย็
น ใจสวิ
งสวาย
๔๖ ดั
ดตนแก้
ไหล่
แก่
ขา
๔๗ ดั
ดตนแก้
กล่
อนปั
ตฆาฏ
๔๘ ดั
ดตนแก้
คอเคล็
ด ไหล่
ขั
๔๙ ดั
ดตนแก้
คอ แก้
ไหล่
๕๐ ดั
ดตนแก้
ลมอั
ณฑวาต
๕๑ ดั
ดตนแก้
เสี
ยดข้
าง
๕๒ ดั
ดตนแก้
วิ
งเวี
ยน
๕๓ ดั
ดตนแก้
ลมมหาบาทยั
กษ์
๕๔ ดั
ดตนแก้
แขนขั
๕๕ ดั
ดตนแก้
ลมปั
ตฆาฏ ลมในเอว
๕๖ ดั
ดตนแก้
ลมในเท้
๕๗ ดั
ดตนแก้
ลมในคอ
๕๘ ดั
ดตนแก้
ลมขา
๕๙ ดั
ดตนแก้
ลมลำ
�ลึ
งค์
ลมอั
ณฑะ
๖๐ ดั
ดตนแก้
ลมข้
อมื
๖๑ ดั
ดตนแก้
ลมอก
๖๒ ดั
ดตนแก้
เส้
นมหาสนุ
กระงั
๖๓ ดั
ดตนแก้
เท้
าขั
๖๔ ดั
ดตนแก้
เส้
นทั่
วสรรพางค์
๖๕ ดั
ดตนแก้
ไหล่
ขั
ด ตะโพก เข่
าขั
๖๖ ดั
ดตนแก้
ลมเอว
๖๗ ดั
ดตนแก้
ลมกล่
อน
๖๘ ดั
ดตนแก้
ลมมื
อ ลมเท้
๖๙ ดั
ดตนแก้
สลั
กไหล่
๗๐ ดั
ดตนแก้
ลมริ
ดสี
ดวง
๗๑ ดั
ดตนแก้
แน่
นหน้
าอก
๗๒ ดั
ดตนแก้
กล่
อน
๗๓ ดั
ดตนแก้
ลมจุ
กเสี
ยด
๗๔ ดั
ดตนแก้
ขา
๗๕ ดั
ดตนแก้
กล่
อน
๗๖ ดั
ดตนแก้
ปวดท้
อง สบั
กจม
๗๗ ดั
ดตนแก้
ลมในอก
๗๘ ดั
ดตนแก้
ตะโพกขั
ดหาย ต้
นขาขั
ดหาย
๗๙ ดั
ดตนแก้
เท้
าเหน็
๘๐ ดั
ดตนแก้
ปั
ตฆาฏ แก้
ตะคริ
๘๑ ดั
ดตนแก้
จุ
๘๒ ดั
ดตนแก้
ไหล่
แก้
ท้
อง แก้
อก
๘๓ ดั
ดตนแก้
ขั
ดแขน
๘๔ ดั
ดตนแก้
ขั
ดแข้
ง ขั
ดขา
๘๕ ดั
ดตนแก้
เส้
นสลั
กทรวง
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...124