60
แก้
แน่
นหน้
าอก แก้
เสมหะในลำ
�คอ แก้
ลมปะกั
ง ดั
ดตนดำ
�รงอายุ
ยื
แก้
ลมในเข่
แก้
มหาบาทยั
กษ์
แก้
กล่
อนปั
ตคาด
แก้
เข่
าขาตาย
แก้
ลมในคอ แก้
เส้
นทั่
วสารพางค์
แก้
กล่
อนปั
ตคาด
แก้
เกี
ยจ
แก้
เส้
นทั่
วสารพางค์
แก้
จุ
แก้
ลมอั
มพฤกษ์
แก้
แขนขั
แก้
ดำ
�รงอายุ
ยื
แก้
เกี
ยจ
แก้
ลมชั
กปากเบี้
ยว ลิ้
นตาย
เท้
าเหน็
บ มื
อเหน็
แก้
ลมในแขน
ลมมื
อ ลมเท้
แก้
ลมในคอ
ท่
าฤาษี
ดั
ดตนในปั
จจุ
บั
น ๒๔ ท่
า อ้
างอิ
งตามสถาบั
นการแพทย์
แผนไทย กระทรวงสาธารณสุ
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...124