63
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
กลายเป็
นกระแสของการดู
แลสุ
ขภาพควบคู่
ไปกั
บวิ
ชาการ
แพทย์
แผนไทย การแพทย์
พื้
นบ้
านในด้
านอื่
นๆ อย่
างรวดเร็
มี
ผู้
เจ็
บป่
วยจำ
�นวนไม่
น้
อยได้
นำ
�วิ
ชาความรู้
ในศาสตร์
ของ
ฤาษี
ดั
ดตนและการฝึ
กจิ
ตมาใช้
ปฏิ
บั
ติ
อย่
างสม่
�เสมอ และ
สามารถดำ
�รงชี
วิ
ตอยู่
ได้
อย่
างมี
ความสุ
ขทั
งกายและจิ
ต เข้
าใจ
ในความเจ็
บป่
วยอย่
างถ่
องแท้
ขณะที่
บางรายสามารถกลั
มาดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตได้
อย่
างปกติ
สุ
ขร่
วมกั
บครอบครั
วและชุ
มชน
ถึ
งวั
นนี้
คงไม่
ผิ
ดนั
กหากจะกล่
าวว่
า คุ
ณู
ปการและ
คุ
ณค่
าของความรู
ในศาสตร์
วิ
ชา “ฤาษี
ดั
ดตน” ที
มี
มาแต่
บรรพบุ
รุ
ษ นั
บเป็
นคลั
งความรู้
ที่
ยั
งประโยชน์
ให้
แก่
ผู้
คนใน
ยุ
คปั
จจุ
บั
นได้
อย่
างหลากหลาย ทั
งในด้
านร่
างกาย จิ
ตใจ สั
งคม
ตลอดจนถึ
งสร้
างมู
ลค่
าทางเศรษฐกิ
จ สิ่
งเหล่
านี้
คื
อมรดก
ทางวั
ฒนธรรมอั
นทรงคุ
ณค่
าที่
คนรุ่
นหลั
งต้
องตระหนั
เรี
ยนรู้
และเข้
าใจที่
มาแห่
งความรู้
ที่
มี
อยู่
ทั้
งนี้
ก็
เพื
อนำ
องค์
ความรู
มาปรั
บประยุ
กต์
ใช้
กั
บองค์
ความรู
ทางการแพทย์
แผนปั
จจุ
บั
นให้
มี
ความเหมาะสมสอดคล้
องและสามารถ
แก้
ปั
ญหาทางสุ
ขภาพได้
อย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพมากที่
สุ
เอกสารอ้
างอิ
กระทรวงวั
ฒนธรรม. ฝ่
ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
. สมุ
ดภาพโคลงฤาษี
ดั
ดตน.
กรุ
งเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๕๐.
กระทรวงสาธารณสุ
ข. กรมพั
ฒนาการแพทย์
แผนไทยและการทางเลื
อก.
คู
มื
อการดู
แลสุ
ขภาพด้
วย
การแพทย์
แผนไทย. กรุ
งเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุ
ข. ๒๕๓๖.
สมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าดิ
ศวรกุ
มาร กรมพระยาดำ
�รงราชานุ
ภาพ.
นิ
ทานโบราณคดี
. (พิ
มพ์
ครั
งที
๑๐). พระนคร: เขษมบรรณกิ
จ, ๒๕๐๓.
อธิ
ยุ
ต อธิ
ยุ
ต วรรณโพยม. เปิ
ดกรุ
กระบวนท่
า ฤาษี
ดั
ดตน ลี
ลาไทย คลายเส้
น.
กรุ
งเทพฯ : สนพ.สายธาร, ๒๕๕๑.
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...124