78
นอกจากงานสถาปั
ตยกรรมไทยที่
เกี่
ยวพั
นกั
พระพุ
ทธศาสนาแล้
ว อาจารย์
เผ่
ายั
งได้
ประยุ
กต์
สู่
บ้
านเรื
อน
ที่
อยู่
อาศั
ย กลายเป็
นเรื
อนไทยสมั
ยใหม่
ที่
ปรั
บตั
วเข้
ากั
ยุ
คสมั
ยได้
เป็
นอย่
างดี
เช่
นงานออกแบบ
“เรื
อนไทย
ของคุ
ณ สุ
วรรณา อาริ
ยพั
ฒนกุ
ล คลอง ๑๒”
เมื
อปี
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ อำ
�เภอธั
ญบุ
รี
จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
โดยมี
แนวคิ
ดสร้
างสรรค์
คื
อ อั
นเนื่
องจากสถานที่
ใน
การก่
อสร้
างเป็
นพื้
นที่
ของการเพาะชำ
� และอภิ
บาลต้
นไม้
ในธุ
รกิ
จรั
บเหมางานภู
มิ
ทั
ศน์
และวั
ตถุ
ประสงค์
ของเจ้
าของ
คื
อเป็
นการใช้
เป็
นเรื
อนพั
กผ่
อนในวั
นหยุ
ดและใช้
รั
บรองลู
กค้
ที่
จะมาเลื
อกดู
ต้
นไม้
ดั
งนั้
นอาจารย์
เผ่
าจึ
งแยกกลุ่
มอาคารออกเป็
สองส่
วน คื
อ ส่
วนรั
บแขก เพื
อรั
บรองลู
กค้
า และพื
นที
ส่
วนตั
ของเจ้
าของบ้
าน โดยมี
ชานที่
แบ่
งระดั
บกั
น ลั
กษณะเป็
เรื
อนเครื่
องก่
อ ส่
วนรู
ปทรงหลั
งคาเป็
นแบบเรื
อนเครื่
องสั
มี
การจั
ดพื
นที่
ใช้
สอยภายในแบบโมเดิ
ร์
น หรื
อตามสมั
ยนิ
ยม
เพื่
อให้
สอดคล้
องกั
บกิ
จกรรมที
เกิ
ดขึ
นในแต่
ละอาคารนั่
นเอง
๑ ๒
๑-๒ ด้
านหน้
าและภายในชอง เจดี
ย์
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
อั
ฐบริ
ขารหลวงปู่
มหาบุ
ญมี
สิ
ริ
ธโร
๓-๔ ทั
ศนี
ยภาพภายนอกและภายในของ เรื
อนไทย ของคุ
ณ สุ
วรรณา อาริ
ยพั
ฒนกุ
คลอง ๑๒
๕ ศาลาไทยหน้
าอาคารหอประชุ
มกองทั
พเรื
๖ หน้
าจั่
วของ ศาลาไทยหน้
าอาคารหอประชุ
มกองทั
พเรื
๗ ทางเข้
าอาคารหอประชุ
มกองทั
พเรื
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...124