67
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
ลั
กษณะอั
กษรไทยน้
อย
๑. พยั
ญชนะเดี่
ยวอั
กษรไทยน้
อยมี
๒๗ รู
ป ดั
งนี้
๒. สำ
�หรั
บตั
วอั
กษรพิ
เศษ ที่
ใช้
เป็
นตั
วสะกดและตั
วควบกล้ำ
� ได้
แก่
๓. อั
กษรนำ
�และควบกล้ำ
� ได้
แก่
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...124