64
กมล แก้
วปลั่
ภาษา
อั
กษรไทยน้
อย
ภาษาผู
กพั
นวั
ฒนธรรมไทย-ลาว
แม่
น้
�โขง มหานที
อั
นเปรี
ยบเสมื
อนสายโลหิ
ตที่
หล่
อเลี้
ยง
ผู้
คนมากมาย และยั
งเชื
อมโยงความสั
มพั
นธ์
ของผู้
คนหลากหลายเชื้
อชาติ
ภาษา และวั
ฒนธรรมให้
กลมกลื
น กระทั่
งมี
ลั
กษณะบางอย่
างคล้
ายคลึ
งกั
นั่
นคงไม่
แตกต่
างจากไทยและลาว ซึ่
งเสมื
อนเป็
นบ้
านพี่
เมื
องน้
องกั
นมา
แต่
โบราณ ทั
งภาษาพู
ดและภาษาเขี
ยนอย่
าง
“อั
กษรไทยน้
อย”
ที่
เชื่
อมโยง
เราเข้
าด้
วยกั
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...124