75
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
“ผมเชื่
อว่
าสถาปั
ตยกรรมไทยจะมี
อายุ
ยื
นยาวต่
อไปได้
อาจารย์
เผ่
า สุ
วรรณศั
กดิ์
ศรี
: ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(สถาปั
ตยกรรมไทย) พ.ศ. ๒๕๕๓
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...124