68
๔. สระ ได้
แก่
๕. วรรณยุ
กต์
และเครื่
องหมายกำ
�กั
บ ได้
แก่
๖. ตั
วเลข ได้
แก่
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...124