73
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม มี
๗ สาขา
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมได้
จำ
�แนกมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม ออกเป็
น ๗ สาขา คื
๑. ภาษา ๒. วรรณกรรมพื
นบ้
าน ๓. ศิ
ลปะการแสดง
๔. แนวทางปฏิ
บั
ติ
ทางสั
งคม พิ
ธี
กรรมและงาน
เทศกาล ๕. งานช่
างฝี
มื
อดั้
งเดิ
ม ๖. ความรู้
และ
แนวปฏิ
บั
ติ
เกี่
ยวกั
บธรรมชาติ
และจั
กรวาล และ
๗. กี
ฬาภู
มิ
ปั
ญญาไทย
หาความรู้
เรื่
อง “มรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรม”
กระทรวงวั
ฒนธรรมจั
ดพิ
มพ์
หนั
งสื
มรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
เมื
อปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่
งมอบให้
แก่
หน่
วยงานที่
เกี่
ยวข้
อง
และห้
องสมุ
ดทั่
วประเทศ นอกจากนี้
ข้
อมู
ลมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม รายชื
อมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมของชาติ
เกณฑ์
การขึ
นทะเบี
ยน
ข้
อมู
ลข่
าวสา รต่
า งๆ สามา รถสื
บค้
นไ ด้
ที่
หรื
อ เฟสบุ๊
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม”
วี
ดิ
ทั
ศน์
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญา”
มี
สารคดี
ชุ
ด “บั
นทึ
กวั
ฒนธรรม” กล่
าวถึ
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม รวม ๓๐ ตอน อาทิ
หนั
งใหญ่
เครื
องจั
กสานย่
านลิ
เภา ตำ
�นาน
พระแก้
วมรกต มวยไทย ฤๅษี
ดั
ดตน ฯลฯ ติ
ดต่
ขอรั
บได้
ที่
กลุ่
มปกป้
องคุ้
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
สำ
�นั
กมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม กรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม เลขที่
๑๔ ถนนเที
ยมร่
วมมิ
ตร ห้
วยขวาง
กรุ
งเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่
๑๓๑๒ - ๑๓๑๔
ไทยมี
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม”
๑๕๐ รายการ
กระทรวงวั
ฒนธรรมประกาศขึ้
นทะเบี
ยน
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ไว้
๑๕๐
รายการ (เริ
มปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ มี
๒๕ รายการ
ปี
ต่
อๆ มาคื
อ ๒๕ , ๓๐ และ ๗๐ รายการตามลำ
�ดั
บ)
และจะประกาศขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจำ
�ปี
พ.ศ. ๒๕๕๖
ในเดื
อนกั
นยายนนี้
จำ
�นวน ๖๘ รายการ
การปกป้
องคุ้
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรม ทำ
�ได้
อย่
างไร
กระบวนการปกป้
องคุ้
มครองมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมจะต้
องให้
ชุ
มชน กลุ
มคน
หรื
อปั
จเจกบุ
คคล ซึ
งถื
อครอง หรื
อที
มี
ส่
วนเกี
ยวข้
อง
ทั
งทางตรงและทางอ้
อมเข้
ามามี
ส่
วนร่
วมดำ
�เนิ
นการ
ตั้
งแต่
การจำ
�แนก การบั
นทึ
กหลั
กฐาน การวิ
จั
การสนั
บสนุ
นส่
งเสริ
มให้
มี
การสื
บสาน การถ่
ายทอด
การอนุ
รั
กษ์
และการสร้
างสรรค์
อย่
างยั่
งยื
นตาม
สภาพแวดล้
อมที่
เหมาะสม
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...124