79
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
เ บื้
อง ต้
นนั้
นถื
อ เ ป็
นผล ง านส่
วนหนึ่
ง ของ
อาจารย์
เผ่
าที
เรานำ
�มาเล่
าสู
กั
นฟั
ง เนื
องจากอาจารย์
ทำ
�งานมา
อย่
างต่
อเนื
องจึ
งมี
ผลงานอยู
มากมายและหลากหลาย แต่
สิ
งหนึ
ที่
ถู
กสอดประสานเข้
าไปในงานสถาปั
ตยกรรมของอาจารย์
นั่
นก็
คื
“ความเป็
นไทย”
ซึ่
งสิ่
งนี้
นี่
เองที่
ส่
งผลให้
ผลงานของ
อาจารย์
ได้
ถู
กบอกกล่
าวเล่
าต่
อถึ
งภู
มิ
ปั
ญญาที่
สื
บเนื่
อง
มาจากบรรพชนรุ่
นก่
อน ถื
อเป็
นการต่
อลมหายใจเพื่
อให้
สถาปั
ตยกรรมแบบไทยๆ ไม่
ถู
กกลื
นหายไปกั
บกระแสโลก
ในปั
จจุ
บั
และอี
กหนึ่
งผลงานที่
ผ่
านสายตาชาวไทยเรา
และสื่
อต่
างๆ อยู่
ไม่
น้
อย นั่
นก็
คื
“ศาลาไทยหน้
าอาคาร
หอประชุ
มกองทั
พเรื
อ”
ที่
กองทั
พเรื
อ ถนนอรุ
ณอั
มริ
นทร์
เขตบางกอกน้
อย กรุ
งเทพมหานคร ด้
วยแนวคิ
ดสร้
างสรรค์
และการประยุ
กต์
ใช้
วั
สดุ
ในการก่
อสร้
างเพื่
อให้
ทั
นเวลา
โดยลั
กษณะจะเป็
นอาคารทรงเครื่
องลำ
�ยอง ส่
วนด้
านหน้
เป็
นศาลาโล่
ง สำ
�หรั
บทางเข้
าที
เชื
อมต่
อกั
บอาคารหลั
กก็
จะเป็
ส่
วนที่
มี
การปรั
บอากาศ แต่
ต้
องการให้
มี
ความรู้
สึ
กเป็
นศาลา
โล่
ง อาจารย์
จึ
งใส่
กระจกเต็
มช่
วงเสา เพื่
อให้
เกิ
ดความรู้
สึ
โปร่
งโล่
เทคนิ
คในการก่
อสร้
าง ซึ่
งมี
การปรั
บใช้
เป็
โครงสร้
างหลั
ก อาจารย์
ได้
ประยุ
กต์
นำ
�เหล็
กมาใช้
แล้
วหุ้
มด้
วย
ไม้
เนื่
องจากมี
ข้
อจำ
�กั
ดด้
านระยะเวลา ที่
ต้
องให้
เสร็
จทั
นการ
ประชุ
มผู้
นำ
� APEC นั่
นเอง ส่
วนการเลื
อกสี
สำ
�หรั
บอาคาร ก็
จะมี
สี
หลั
กๆ คื
อ สี
เทา ซึ่
งเป็
นสี
ของเรื
อรบ ส่
วนสี
แดงนั้
นจะ
เลื
อกสี
แดงไทย เพื่
อให้
อาคารมี
ความขรึ
มและสง่
า ประกอบ
กั
บการตกแต่
งฝ้
าเพดานและผนั
งภายในส่
วนที่
เป็
นไม้
ที่
เลื
อก
ใช้
สี
ย้
อมไม้
เพื่
อให้
ใกล้
เคี
ยงกั
บธรรมชาติ
และต้
องการให้
ศาลาไทยด้
านหน้
าสร้
างความประทั
บใจแก่
แขกผู้
มาเยื
อน
ด้
วยการเน้
นถึ
งรู
ปแบบและความงามของสถาปั
ตยกรรมไทย
และมี
ความกลมกลื
นกั
บอาคารหอประชุ
มหลั
ก ซึ่
งออกแบบ
โดยสถาปนิ
กกองทั
พเรื
เอกสารการอ้
างอิ
แบบเสนอข้
อมู
ลประวั
ติ
และผลงาน เพื่
อประกาศเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓. มปท.
เช้
าข่
าวข้
น คนข่
าวเช้
า. (๒๕๕๔) “ตอมแมลงวั
น กั
บ เผ่
า สุ
วรรณศั
กดิ์
ศรี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
๒๕๕๓ สาขาทั
ศนศิ
ลป์
ด้
านสถาปั
ตยกรรมไทย.”
สถานี
โทรทั
ศน์
โมเดิ
ร์
นไนน์
. ๑๐ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๕๕๔.
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...124