65
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
ต้
นกำ
�เนิ
ดของ “อั
กษรไทยน้
อย” หรื
อ “อั
กษรลาว
เดิ
ม” นั้
น ตามหลั
กฐานอ้
างอิ
งทางประวั
ติ
ศาสตร์
ชี้
ว่
า เป็
อั
กษรสกุ
ลไทย เพราะมี
รู
ปสั
ณฐานตั
วอั
กษรและอั
กขรวิ
ธี
เหมื
อนอั
กษรไทย ถึ
งแม้
ว่
าจะมี
“อั
กษรธรรม” เข้
ามาปะปนบ้
าง
โดยอั
กษรไทยน้
อยนั้
นเป็
นอั
กษรที่
ใช้
อยู่
ในกลุ่
มชนวั
ฒนธรรม
ไทย-ลาว ที่
อาศั
ยอยู่
ในลุ่
มน้
�โขง ครอบคลุ
มพื
นที่
ของ
อาณาจั
กรล้
านช้
างหรื
อสปป.ลาวในปั
จจุ
บั
น รวมไปถึ
ภาคอี
สานบางส่
วนของไทย แต่
ศู
นย์
กลางของวั
ฒนธรรมนั้
จะอยู่
ในเมื
องหลวงพระบางและเวี
ยงจั
นทน์
รั
ฐบาลลาวได้
พั
ฒนาอั
กษรไทยน้
อยไปใช้
ต่
จนแพร่
หลาย ในขณะที่
ชาวไทยอี
สานได้
เปลี่
ยนมาใช้
อั
กษร
ไทยกลาง แต่
อย่
างไรก็
ตามวรรณกรรมอั
กษรไทยน้
อยก็
ยั
คงพบเห็
นได้
ทางภาคอี
สานอยู่
และจากหลั
กฐานบั
นทึ
ทางราชการก็
พอจะสรุ
ปได้
ว่
า อั
กษรไทยน้
อยนั้
นมั
กจะใช้
ใน
การจดบั
นทึ
กเรื
องราวต่
างๆ ที
เป็
นทางโลก เช่
น หนั
งสื
อราชการ
กฎหมาย วรรณกรรม นิ
ทาน เป็
นต้
น ส่
วนการจดบั
นทึ
กเรื
องราว
ทางศาสนา มั
กจะใช้
อั
กษรธรรมในการบั
นทึ
กมากกว่
า เช่
พระธรรมคั
มภี
ร์
ชาดก คาถาอาคมต่
างๆ เป็
นต้
น เนื่
องจาก
ตามความเชื่
อนั้
นถื
อได้
ว่
าเป็
นอั
กษรศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ในยุ
คแรกๆ นั้
นอั
กษรไทยน้
อยได้
พั
ฒนามาจาก
อั
กษรไทยสมั
ยพระยาลิ
ไทแห่
งสุ
โขทั
ย หลั
กฐานที่
ศึ
กษา
ค้
นพบคื
อ จากศิ
ลาจารึ
กและภาพเขี
ยนสี
ในถ้
�นางอั
น (เมื
อง
หลวงพระบาง) ซึ่
งอั
กษรไทยน้
อยจะมี
ลั
กษณะรู
ปแบบและ
วิ
ธี
เขี
ยนเช่
นเดี
ยวกั
บอั
กษรไทยสมั
ยพระยาลิ
ไท ต่
อมา
ยุ
คหลั
งจากนั้
น กลั
บพบว่
าศิ
ลาจารึ
กที่
พบทางภาคอี
สาน
ของไทยมี
รู
ปแบบของตั
วอั
กษรเปลี่
ยนแปลงไป โดยจะไป
คล้
ายคลึ
งกั
บ “อั
กษรฝั
กขามหรื
ออั
กษรไทยฝั
กขาม” ของ
อาณาจั
กรล้
านนา และอั
กษรล้
านนาก็
ถู
กพั
ฒนามาจาก
อั
กษรไทยสุ
โขทั
ยสมั
ยพระยาลิ
ไทเหมื
อนกั
น เพราะ
อาณาจั
กรสุ
โขทั
ยติ
ดต่
อกั
บดิ
นแดนลุ่
มน้
�โขงและมี
ค ว า ม สั
มพั
น ธ์
ใ กล้
ชิ
ดมายา วนาน ร วมถึ
ง ใ นยุ
คที
พระพุ
ทธศาสนามี
ความเจริ
ญรุ
งเรื
องเป็
นอย่
างมาก การเผยแพร่
พุ
ทธศาสนาในอาณาจั
กรลุ่
มน้
�โขงจึ
งมี
การรั
บอิ
ทธิ
พล
จากอาณาจั
กรใกล้
เคี
ยง ในเวลาต่
อมาอั
กษรไทยน้
อยก็
ได้
มี
การพั
ฒนารู
ปแบบอั
กขรวิ
ธี
เขี
ยนเป็
นเอกลั
กษณ์
เฉพาะ
ของตนเองตามลำ
�ดั
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...124