เผ่
า สุ
วรรณศั
กดิ
ศรี
ลมหายใจจากสถาปั
ตยกรรมไทย
เมื่
อยุ
คสมั
ยเปลี่
ยนไป สถาปั
ตยกรรมไทย
ก็
มี
พื้
นที่
ลดน้
อยถอยลงเช่
นเดี
ยวกั
บศาสตร์
แขนงอื่
นๆ
ที่
ถู
กกลื
นไปกั
บวั
ฒนธรรมใหม่
ๆ จากข้
อมู
ลข่
าวสาร
ที่
ไหลบ่
ามาจากทั่
วทุ
กมุ
มโลก ส่
งผลให้
ภู
มิ
ปั
ญญาเก่
าแก่
ที่
ไม่
ถู
กอ้
างอิ
งกั
บเทคโนโลยี
ถู
กสั่
นคลอนไปด้
วยอย่
าง
หลี
กเลี่
ยงไม่
ได้
เมื่
อวิ่
งตามกระแส เราก็
จะล้
าหลั
ง เพราะ
ตามอย่
างไรก็
คงไม่
อาจทั
ดเที
ยมฝั
งยุ
โรป ซึ
งเป็
นเจ้
าของ
เทคโนโลยี
แต่
หากเราหั
นมาสำ
�นึ
กตรึ
กตรองในความเป็
นเรา
ในตั
วตนบรรพชนของเรา เชื่
อว่
าสิ่
งที่
เรามี
อยู่
ก็
ไม่
แพ้
ชาติ
ใด อย่
างเช่
“อาจารย์
เผ่
า สุ
วรรณศั
กดิ์
ศรี
อาจารย์
ผู้
ที่
เน้
นย้
�ความเป็
นไทยผ่
านงาน
“สถาปั
ตยกรรมไทย”
ได้
อย่
าง
ลงตั
ว และนั่
นก็
ถื
อเป็
นการต่
อลมหายใจให้
กั
บภู
มิ
ปั
ญญา
บรรพบุ
รุ
ษที่
นั
บวั
นจะเลื
อนหายไป
อาจารย์
เผ่
าไม่
ได้
เป็
นอาจารย์
สอนผู้
เขี
ยนโดยตรง
หากแต่
ในฐานะสถาปนิ
กคนหนึ่
ง ผู้
เขี
ยนซึ่
งได้
เคยอ่
านและ
เคยผ่
านการเรี
ยนรู้
ด้
วยตำ
�ราสถาปั
ตยกรรมไทยของ
อาจารย์
เผ่
ามาก่
อน นั่
นจึ
งทำ
�ให้
งานเขี
ยนชิ้
นนี้
เสมื
อนเขี
ยน
ถึ
งอาจารย์
ที่
เคยสั่
งสอนผู้
เขี
ยนมา จากภู
มิ
ปั
ญญาที่
อาจารย์
ส่
งผ่
านตำ
�รั
บตำ
�ราและผลงานจริ
ง นั่
นทำ
�ให้
กรอบความคิ
และความรอบรู้
ของผู้
เขี
ยนกระจ่
างขึ้
นกว่
าเดิ
อาจารย์
เผ่
า สุ
วรรณศั
กดิ์
ศรี
เกิ
ดที่
กรุ
งเทพมหานคร
ปั
จจุ
บั
นท่
านอายุ
๖๑ ปี
ในอดี
ตนั้
นท่
านจบชั้
นประถมและ
มั
ธยมจากโรงเรี
ยนในจั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
และจบการศึ
กษา
ด้
านสถาปั
ตยกรรมศาสตรบั
ณฑิ
ต เกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๒ จาก
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย ในปี
พ.ศ.๒๕๑๘ และอี
กหนึ
ปริ
ญญาด้
านบริ
หารธุ
รกิ
จบั
ณฑิ
ต สาขาวิ
ทยาการจั
ดการงาน
ก่
อสร้
าง จากมหาวิ
ทยาลั
ยสุ
โขทั
ยธรรมาธิ
ราช
วี
รวุ
ฒิ
หาญสมบั
ติ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...124