66
อั
กขรวิ
ธี
อั
กษรไทยน้
อย
อั
กษรไทยน้
อยเป็
นอั
กษรที่
ใช้
บั
นทึ
กเรื่
องราว
ต่
างๆ ทั้
งกฏหมาย พงศาวดาร วรรณกรรมนิ
ทานพื้
นบ้
าน
ท้
องถิ่
น แต่
ไม่
นิ
ยมเขี
ยนเกี่
ยวกั
บคดี
ธรรม โดยเฉพาะการ
เขี
ยนแบบอั
กษรบาลี
เพราะตั
วอั
กษรมี
น้
อยไม่
พอต่
อการ
เขี
ยน นิ
ยมเขี
ยนภาษาถิ่
น (ภาษาลาวและภาษาไทยพื้
นถิ่
อี
สาน) ซึ่
งจะมี
พยั
ญชนะที่
ตรงกั
บเสี
ยงภาษาถิ่
นเท่
านั้
อั
กขรวิ
ธี
ของอั
กษรไทยน้
อยส่
วนมากจะเหมื
อนกั
นกั
อั
กขรวิ
ธี
ของไทยปั
จจุ
บั
นและอั
กขรวิ
ธี
ลาว (เพราะอั
กษรไทย
น้
อยเป็
นต้
นแบบของอั
กษรลาว) จะแตกต่
างตรงที่
มี
อั
กขรวิ
ธี
อั
กษรธรรมปะปนอยู่
บ้
าง เช่
น ตั
วหยอหยาดน้ำ
� (ย หางยาว)
การใช้
สระเอี
ยที่
มี
ตั
วสะกดจะใช้
เชิ
ง ย ตั
วเดี
ยว หรื
อการใช้
ตั
ว เฟื้
อง ในอั
กษรธรรมมาประสมกั
บพยั
ญชนะของ
อั
กษรไทยน้
อย เป็
นต้
นโดยอั
กขรวิ
ธี
ของอั
กษรไทยน้
อยจะวาง
พยั
ญชนะต้
นไว้
บนบรรทั
ด และวางสระไว้
รอบพยั
ญชนะต้
คื
อด้
านหน้
า ด้
านหลั
ง ด้
านบน ด้
านล่
าง ซึ
งเหมื
อนอั
กขรวิ
ธี
ไทยปั
จจุ
บั
น โดยพยั
ญชนะตั
วสะกดก็
วางไว้
บนบรรทั
เดี
ยวกั
นกั
บพยั
ญชนะ (ยกเว้
น ตั
ว ย สะกด) ส่
วนพยั
ญชนะ
ตั
วควบกล้ำ
� จะวางไว้
ใต้
บรรทั
กฎหมายโบราณ จากเอกสารสมุ
ดข่
อย
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...124