อ ย่
า ง ไ ร ก็
ดี
อ ง ค์
ค ว า ม รู
ที
มี
ม า เ มื
อ ค รั
ต้
นกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
แม้
จะเดิ
นทางผ่
านวั
นเวลามายาวนาน
แต่
ถึ
งกระนั้
นก็
ยั
งทรงคุ
ณค่
าในยุ
คปั
จจุ
บั
น เนื
องจากหลาย
หน่
วยงานโดยเฉพาะในวงการสาธารณสุ
ขไทยได้
มี
การศึ
กษาค้
นคว้
าเพิ
มเติ
มและพบว่
าแต่
เดิ
มนั้
นมี
ท่
วงท่
ในวิ
ชาฤาษี
ดั
ดตนอยู่
ถึ
ง ๑๒๗ ท่
า ต่
อมาในสมั
ยรั
ชกาลที่
ได้
ทรงฟื้
นฟู
และสร้
างรู
ปหล่
อฤาษี
ดั
ดตนไว้
๘๐ ท่
า ซึ่
งใน
ปั
จจุ
บั
นนี
คงเหลื
อเพี
ยง ๒๔ ท่
า ๒๕ ตน เพราะมี
หลายสถาบั
ทั้
งภาครั
ฐ เอกชน และองค์
กรชุ
มชนต่
างๆ ได้
เลื
อกท่
าบริ
หาร
จากวิ
ชาฤาษี
ดั
ดตนมาใช้
ในการส่
งเสริ
มสุ
ขภาพ บำ
�บั
ดรั
กษา
และให้
ความรู้
แก่
บุ
คลากรในองค์
กรของตนเอง ซึ่
งความ
หลากหลายของแต่
ละหน่
วยงานในการนำ
�วิ
ชาความรู้
ไปใช้
ส่
งผลให้
เกิ
ดการปรั
บประยุ
กต์
และผสมผสานจนก่
อเกิ
ท่
วงท่
าที
แตกต่
างออกไป โดยเฉพาะสถาบั
นการแพทย์
แผนไทย
ซึ่
งเป็
นหน่
วยงานที่
ได้
นำ
�วิ
ชาความรู้
เดิ
มมาผนวกเข้
ากั
รู
ปแบบและแนวคิ
ดวิ
ทยาศาสตร์
ทางการแพทย์
ตลอดจน
ทำ
�การคั
ดสรรท่
วงท่
าพื้
นฐานที่
จะช่
วยสร้
างดุ
ลยภาพของ
ร่
างกายในเชิ
งโครงสร้
างประสานร่
วมกั
บการฝึ
กกำ
�หนด
ลมหายใจ ซึ่
งเป็
นการนำ
�พื้
นฐานของหลั
กปฏิ
บั
ติ
สมาธิ
ในพุ
ทธศาสนาเข้
ามาประยุ
กต์
ใช้
โดยการบริ
หารร่
างกาย
ในลั
กษณะนี
เป็
นทั
งการบริ
หารกาย จิ
ต และนั
บเป็
นการบำ
�บั
อาการเจ็
บป่
วยเบื้
องต้
นได้
เป็
นอย่
างดี
นอกเหนื
อจากนี้
แนวทางการส่
งเสริ
มระบบ
การรั
กษา “สุ
ขภาพทางเลื
อก” ภายใต้
นโยบายของวงการ
สาธารณสุ
ขไทยในทศวรรษที
ผ่
านมา ก็
ส่
งผลต่
อความเชื
อมั
ของประชาชนในวงกว้
าง รู
ปแบบและวิ
ธี
การดู
แลรั
กษา
ตนเองด้
วยวิ
ธี
พื้
นบ้
านแขนงต่
างๆ รวมไปถึ
งการนวดรั
กษา
ด้
วยท่
วงท่
าในวิ
ชาฤาษี
ดั
ดตน เกิ
ดการยอมรั
บในวงกว้
างและ
62
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...124