80
ศ.ดร.รื่
นฤทั
ย สั
จจพั
นธุ์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
พญาอิ
นทรี
ย์
แห่
งสวนอั
กษร
ไม่
ว่
าจะเอ่
ยถึ
ง ด้
วยสมญานามว่
“ พญาอิ
นทรี
ย์
แห่
งสวนอั
กษร”
หรื
“อั
คราจารย์
แห่
งวงการวรรณกรรม”
หรื
“ปรมาจารย์
แห่
งวงการน้ำ
�หนึ
ก”
หรื
“ขุ
นนางป่
าแห่
งสวนทู
นอิ
น”
หรื
ออื่
นๆ เราก็
หมายถึ
งคนคนเดี
ยวกั
นั่
นคื
’รงค์
วงษ์
สวรรค์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๘
นั
กเขี
ยนร่
างใหญ่
ใบหน้
าเหลี่
ยม
หนวดดก ผมยาว แต่
งตั
วตามสบายสไตล์
ฮิ
ปปี้
เคยกลั
ดวงเล็
บว่
า (หนุ่
ม) ไว้
ท้
ายนามปากกา เป็
นสั
ญลั
กษณ์
ที่
แสดงว่
มี
หั
วใจโลดแล่
นเป็
นหนุ่
มอยู่
เสมอ นามปากกา
’รงค์
วงษ์
สวรรค์
นั้
นเขี
ยนย่
ออย่
างเก๋
ไก๋
จากชื่
อจริ
งว่
ณรงค์
วงษ์
สวรรค์
’รงค์
วงษ์
สวรรค์
เกิ
ดในเรื
อลอยอยู
กลางแม่
น้
�ท่
าจี
ที่
คลองมะขามเฒ่
า จั
งหวั
ดชั
ยนาท เมื่
อวั
นที่
๒๐ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๔๗๕ พ่
อเป็
นนายช่
างกรมชลประทาน แม่
เป็
นชาวสวน
ความที
พ่
อต้
องโยกย้
ายไปทำ
�งานต่
างจั
งหวั
ดอยู
เสมอ ในวั
ยเด็
เขาจึ
งอยู่
กั
บยาย อั
นทำ
�ให้
เขาซึ
มซั
บเรื่
องราววรรณคดี
และ
นิ
ทานต่
างๆ ที่
อ่
านให้
ยายฟั
ง พออายุ
ได้
๑๐ – ๑๑ ขวบ
ก็
เข้
ามาเรี
ยนโรงเรี
ยนอำ
�นวยศิ
ลป์
ที่
กรุ
งเทพฯ และเป็
นั
กเรี
ยนเรี
ยนดี
สอบเข้
าโรงเรี
ยนเตรี
ยมอุ
ดมศึ
กษาได้
อยู่
ห้
องคิ
ง แต่
เกิ
ดเหตุ
ทะเลาะกั
บครู
อย่
างรุ
นแรง จึ
งต้
องลาออก
จากโรงเรี
ยน
ชี
วิ
ตในวั
ยยั
งไม่
เต็
มยี่
สิ
บ และมี
การศึ
กษาเพี
ยงแค่
ชั้
นมั
ธยมปลาย ทำ
�ให้
’รงค์
ต้
องหาเลี้
ยงชี
วิ
ตอย่
างทรหด
เขาเคยเป็
นนายท้
ายเรื
อโยง และเคยทำ
�งานคุ
มปางไม้
ในป่
าลึ
ที่
เชี
ยงใหม่
อยู่
๒ ปี
ก่
อนจะกลั
บมาปั
กหลั
กที่
บางลำ
�พู
ในกรุ
งเทพฯ ได้
มี
โอกาสเรี
ยนรู
เรื่
องกล้
องและการถ่
ายภาพ
จาก ม.ล. ต้
อย ชุ
มสาย หรื
อ “น้
อย อภิ
รุ
ม” ช่
างกล้
องและ
ผู้
สร้
างภาพยนตร์
แล้
วจั
บพลั
ดจั
บผลู
ได้
เล่
นหนั
งบทพระรอง
ในภาพยนตร์
เรื่
อง ชั่
วฟ้
าดิ
นสลาย ของ เรี
ยมเอง ความสนใจ
เรื่
องกล้
องยั
งนำ
�เขาไปรู้
จั
กนั
กเขี
ยนและนั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
ใหญ่
ของสยามรั
ฐสั
ปดาหวิ
จารณ์
๒ คน คื
อ ประหยั
ด ศ. นาคะนาท
และประมู
ล อุ
ณหธู
ป และต่
อมาได้
พบหม่
อมราชวงศ์
คึ
กฤทธิ์
ปราโมช เจ้
าของหนั
งสื
อพิ
มพ์
และนั
กเขี
ยนคนสำ
�คั
ยิ่
งของเมื
องไทย
’รงค์
ได้
เข้
าทำ
�งานที่
หนั
งสื
อพิ
มพ์
สยามรั
ฐใน
ตำ
�แหน่
งพนั
กงานพิ
สู
จน์
อั
กษร พร้
อมกั
นนั้
นเขาก็
มี
คอลั
มน์
ภาพถ่
าย เขี
ยนคำ
�บรรยายใต้
ภาพ หลายภาพจากฝี
มื
อของเขา
ได้
ขึ้
นหน้
าปก และต่
อมาเขาได้
ส่
งข้
อเขี
ยนให้
บรรณาธิ
การ
พิ
จารณา ด้
วยสำ
�นวนลี
ลาภาษาที่
แหวกแนวไม่
เหมื
อนใคร
บรรณาธิ
การจึ
งได้
เปิ
ดคอลั
มน์
“รำ
�พึ
งรำ
�พั
น” ให้
แก่
’รงค์
ซึ่
ใช้
นามปากกาว่
า ลำ
�พู
ชี
วิ
ตนั
กเขี
ยนจึ
งเริ่
มขึ้
นเมื่
อเขา
อายุ
ได้
๒๓ ปี
และโด่
งดั
งนั
บแต่
บั
ดนั้
นด้
วยสำ
�นวนลี
ลาที่
’รงค์
เรี
ยกว่
า “เพรี
ยวนม”
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...124