76
อาจารย์
เผ่
าได้
เริ่
มทำ
�งานในตำ
�แหน่
งสถาปนิ
กที่
กองควบคุ
ม การเคหะแห่
งชาติ
และบริ
ษั
ท สยามกลการ จำ
�กั
ช่
วงนั้
นท่
านได้
ทำ
�งานร่
วมกั
บศาสตราจารย์
พลเรื
อตรี
สมภพ ภิ
รมย์
อดี
ตอธิ
บดี
กรมศิ
ลปากร และศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
อี
กท่
านหนึ
ง จากนั
นก็
สมั
ครเข้
ารั
บราชการในตำ
�แหน่
งอาจารย์
แผนกวิ
ชาช่
างก่
อสร้
าง วิ
ทยาลั
ยเทคนิ
คอุ
ดรธานี
กรมอาชี
วศึ
กษา
กระทรวงศึ
กษาธิ
การ ในปี
พ.ศ. ๒๕๒๑ และรั
บตำ
�แหน่
สถาปนิ
กกองอาคารและสถานที่
สำ
�นั
กงานอธิ
การบดี
มหาวิ
ทยาลั
ยขอนแก่
น ในปี
พ.ศ. ๒๕๒๒ และในปี
พ.ศ. ๒๕๒๔
ก็
เข้
ารั
บราชการในตำ
�แหน่
งอาจารย์
ภาควิ
ชาสถาปั
ตยกรรม
คณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย และ
อาจารย์
เผ่
าก็
ยั
งคงทำ
�หน้
าที่
สอนนิ
สิ
ตอยู่
ที่
จุ
ฬาฯ มาจวบจน
ทุ
กวั
นนี้
อาจารย์
เผ่
าสร้
างสรรค์
ผลงานมาตั้
งแต่
เมื่
อเริ่
เป็
นอาจารย์
ใหม่
ๆ โดยเฉพาะเมื่
อครั้
งอาจารย์
มาสอน
ที่
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย ก็
เริ่
มต้
นด้
วยการปรั
บปรุ
ซ่
อมแซมภายในหอประชุ
มจุ
ฬาฯ เนื่
องจากเมื่
อก่
อนนั้
หอประชุ
มจุ
ฬาฯ ยั
งไม่
ได้
ติ
ดเครื
องปรั
บอากาศเช่
นใน
ปั
จจุ
บั
นนี้
อาจารย์
เผ่
าได้
ช่
วยงานอาจารย์
ภิ
ญโญ สุ
วรรณคี
รี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู้
เคยเป็
นอาจารย์
ของอาจารย์
เผ่
าตั้
งแต่
สมั
ยเรี
ยน โดยอาจารย์
ภิ
ญโญเห็
นแววในความชอบทางด้
าน
สถาปั
ตยกรรมไทยของอาจารย์
เผ่
ามาตั้
งแต่
ครั้
งนั้
น จึ
งได้
ชั
กชวนให้
มาเป็
นอาจารย์
สอนที่
จุ
ฬาฯ นั่
นเอง
อาจารย์
เผ่
าเป็
นสถาปนิ
กและอาจารย์
ที่
มี
แนวคิ
ในการสร้
างสรรค์
ผลงาน โดยออกแบบและควบคุ
การก่
อสร้
างอาคารที
ต้
องรั
กษาสั
ดส่
วน รวมไปถึ
งรายละเอี
ยด
อั
นเป็
นเอกลั
กษณ์
ของงานสถาปั
ตยกรรมไทย เพื
อให้
เหมาะสม
กั
บสภาพสั
งคม และสอดคล้
องกั
บความจำ
�เป็
นในด้
านพื้
นที่
ใช้
สอยได้
อย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพ โดยคำ
�นึ
งถึ
งการนำ
�แสงสว่
าง
และลมธรรมชาติ
เข้
าสู่
อาคาร ทั้
งนี้
ก็
เพื่
อการประหยั
งบประมาณ ประหยั
ดพลั
งงาน พร้
อมทั
งการใช้
ประโยชน์
จากพื้
นที่
ให้
มี
ความเหมาะสมและทั
นสมั
ในการออกแบบงานชิ้
นต่
างๆ นั้
น อาจารย์
เผ่
เริ่
มจากการศึ
กษาค้
นคว้
าข้
อมู
ล รวมไปถึ
งการศึ
กษารู
ปแบบ
ทางด้
านสถาปั
ตยกรรม จากงานสถาปั
ตยกรรมโบราณของ
ท้
องถิ่
น ทั้
งภาคอี
สาน ภาคเหนื
อ ภาคใต้
และภาคกลาง
เพื่
อแสดงเอกลั
กษณ์
ของท้
องถิ่
นในสถาปั
ตยกรรมนั้
นๆ
ผ่
านผลงานด้
านพุ
ทธศิ
ลป์
ซึ่
งมี
ทั้
งเจดี
ย์
วิ
หาร พระอุ
โบสถ
และศาลา อี
กทั้
งยั
งถ่
ายทอดสื
บสานภู
มิ
ปั
ญญาส่
งต่
ใ ห้
อนุ
ชนไ ด้
อนุ
รั
กษ์
และสื
บทอดต่
อ ไป จึ
ง ไ ม่
ต้
อง
แปลกใจที่
อาจารย์
เผ่
าได้
รั
บรางวั
ลอาจารย์
ดี
เด่
นจาก
คณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
เมื
อ พ.ศ. ๒๕๔๙
นอกจากนี
อาจารย์
เผ่
ายั
งมี
ความมุ่
งมั่
นที่
จะ
ประกอบอาชี
พในฐานะสถาปนิ
ก และรั
บผิ
ดชอบต่
อวิ
ชาชี
อย่
างซื่
อสั
ตย์
สุ
จริ
ต รวมไปถึ
งการอนุ
รั
กษ์
และสื
บทอดงาน
สถาปั
ตยกรรมไทย อย่
างที่
อาจารย์
เผ่
าถนั
ด ตลอดจน
การออกแบบสร้
างสรรค์
ผลงานอย่
างมี
คุ
ณภาพ ทั้
งยั
งพั
ฒนา
รู
ปแบบและกรรมวิ
ธี
การก่
อสร้
าง ด้
วยการเลื
อกใช้
วั
สดุ
ให้
เหมาะสมกั
บสภาพสั
งคมและเศรษฐกิ
จ ซึ่
งนั
บได้
ว่
เป็
นการนำ
�วิ
ธี
การออกแบบโครงสร้
างสมั
ยใหม่
เข้
ามา
ประยุ
กต์
ใช้
กั
บอาคารสถาปั
ตยกรรมไทยได้
อย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพ เหล่
านั้
นคื
อบทบาทและความมุ่
งมั่
นของ
อาจารย์
เผ่
าที่
จะสื
บต่
อลมหายใจในสถาปั
ตยกรรมไทย
ที่
นั
บวั
นจะหาผู้
สื
บทอดได้
ยากยิ่
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...124