ผลงานสื
บสานความเป็
นไทย
ผลงานของอาจารย์
เผ่
ามี
หลากหลาย ไม่
ว่
าจะเป็
น เรื
อนไทย จุ
ฬาฯ เจดี
ย์
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เครื่
องอั
ฐบริ
ขาร หลวงปู่
มหา
บุ
ญมี
สิ
ริ
ธโร วิ
หารพระพุ
ทธโลกนารถบพิ
ตร ศาลาการเปรี
ยญวั
ดราษฎร์
บำ
�รุ
ง อาคารบรรจุ
อั
ฐิ
และรู
ปหล่
อท้
าวสุ
รนารี
และ
ศาลาไทยหน้
าหอประชุ
มกองทั
พเรื
อ เป็
นต้
น แต่
จะขอหยิ
บยกมาบางส่
วนเพื่
อจะได้
เห็
นถึ
งแนวคิ
ดที่
แฝงอยู่
ในเส้
นสาย
สถาปั
ตยกรรมไทยของอาจารย์
เผ่
“เจดี
ย์
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
อั
ฐบริ
ขารหลวงปู่
มหาบุ
ญมี
สิ
ริ
ธโร”
ณ วั
ดป่
าวั
งเลิ
ง อำ
�เภอกั
นทรวิ
ชั
ย จั
งหวั
ดมหาสารคาม
เมื
อปี
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ โดยอาจารย์
มี
แนวคิ
ดสร้
างสรรค์
ในการออกแบบ คื
อ ได้
เลื
อกรู
ปทรงแปดเหลี
ยมเป็
นแปลนหลั
ของอาคาร ซึ่
งมี
ความหมายมาจากมรรค ๘ อั
นเป็
นทาง
สายกลางแห่
งการดั
บทุ
กข์
โดยผั
งภายในอาคารก็
จะประกอบ
ด้
วยสระบั
ว ซึ่
งเปรี
ยบเที
ยบมนุ
ษย์
เหมื
อนบั
วสี่
เหล่
า ขนาด
ความกว้
างภายในอาคาร ๑๕ เมตร โดยปราศจากเสาภายใน
แต่
จะใช้
คานยื่
นจากเสาทั้
ง ๘ มุ
มไปบรรจบกั
บคานรั
บรอบ
(ring beam) แปดเหลี่
ยมและตั้
งโครงสร้
างขึ้
นเพื่
อไปรั
บยอด
เจดี
ย์
ด้
านบน
การออกแบบเจดี
ย์
อาจารย์
ได้
คำ
�นึ
งถึ
งการนำ
�แสง
และลมธรรมชาติ
เข้
าสู่
โถงภายใน โดยการใช้
ช่
องแสงและ
ระบายลมเหนื
อฟ้
าเพดานตรงกลางรู
ป ๘ เหลี่
ยม เป็
นลาย
ฉลุ
โลหะรมดำ
� เพื่
อให้
ลมที่
เข้
ามาผ่
านออกได้
โดยสะดวก
ส่
วนด้
านนอกเหนื
อประตู
ทางเข้
าทั
ง ๔ ด้
าน เป็
นรู
ปปู
นปั
ท้
าวจตุ
โลกบาล สำ
�หรั
บผนั
งที
เหลื
ออี
ก ๔ ด้
านจะประกอบด้
วย
กระเบื้
องดิ
นเผาภาพเล่
าเรื่
องชี
วประวั
ติ
ของหลวงปู่
มหาบุ
ญมี
สิ
ริ
ธโร
ผลงานการออกแบบหอประชุ
มจุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...124