57
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
ธรรมชาติ
-จั
กรวาล
พั
ทธนั
นท์
โอษฐ์
เจษฎา
สั
งคมไทยในปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๖ กระแสความนิ
ยม
ในเรื
องของการนวดรั
กษาแบบโบราณได้
ขยายตั
วไปสู
ทุ
กมุ
มเมื
องเห็
นได้
จากการเกิ
ดขึ้
นอย่
างมากมายของบรรดา
ร้
านรวงที่
เปิ
ดให้
บริ
การด้
านการนวดแผนโบราณในปั
จจุ
บั
ราวสิ
บปี
เศษที่
ผ่
านมา เมื่
อได้
ยิ
นคำ
�ว่
“วั
ดโพธิ์
ซึ่
งนอกเหนื
อไปจากรู
ปปั้
นยั
กษ์
อั
นสู
งใหญ่
ที่
กลายเป็
ตำ
�นานของเด็
กๆ แล้
“วิ
ชาการนวดรั
กษา”
ของวั
ดที
เก่
าแก่
แห่
งนี้
ก็
ดู
จะเป็
นอี
กสิ่
งหนึ่
งที่
ช่
วยสร้
างชื่
อเสี
ยงและมี
ผู้
คน
รู้
จั
กกั
นอย่
างกว้
างขวาง สิ่
งนี้
เป็
นประหนึ่
งตราประทั
บรั
บรอง
ที่
บ่
งบอกถึ
งความเป็
นมื
ออาชี
พที
ช่
วยสร้
างความเชื่
อมั่
ให้
กลุ่
มคนรั
กสุ
ขภาพที่
สนใจในเรื่
องการดู
แลตนเองด้
วย
การแพทย์
พื้
นบ้
านแผนไทย แม้
ในปั
จจุ
บั
นจะมี
การนวด
หลากหลายรู
ปแบบทั้
งนวดอโรมา นวดน้ำ
�มั
น นวดหิ
นร้
อน
แต่
หากจะกล่
าวถึ
งต้
นตำ
�รั
บการนวดแบบไทยๆ แล้
วคงต้
อง
ยกนิ้
วให้
การนวดแบบวั
ดโพธิ์
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...124