118
ปฏิ
ทิ
นวั
ฒนธรรม
๒๕๕๖
นิ
ทรรศการภาพถ่
าย
“รำ
�ลึ
ก ๔๐ ปี
๑๔ ตุ
ลา”
ณ หอศิ
ลปวั
ฒนธรรมแห่
งกรุ
งเทพมหานคร
๑-๒๐ ต.ค.
แถลงข่
าวงานมหกรรมวั
ฒนธรรมภาคกลาง
“ประเพณี
วิ
งควาย” ครั
งที
๑๔๒
ณ ห้
องประชุ
ม สภว.
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
กระทรวงวั
ฒนธรรม
๘ ต.ค.
งาน ๑๘ ปี
ร่
วมรำ
�ลึ
ก ม.ร.ว.คึ
กฤทธิ์
ลิ
ขิ
ตวรรณกรรม ชู
วั
ฒนธรรมไทย
ณ บ้
าน ม.ร.ว.คึ
กฤทธิ์
ปราโมช
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ร่
วมกั
บริ
ษั
ท บ้
าน ม.ร.ว.คึ
กฤทธิ์
จำ
�กั
๙ ต.ค.
รายการดนตรี
ไทยไร้
รสหรื
ชุ
ด หลากลี
ลานาฏะ-ดนตรี
ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
๑๘ ต.ค.
ลั
บสมองประลองปั
ญญา
สรรหาหนู
น้
อยนั
กเล่
านิ
ทาน ครั้
งที่
ณ ที
เค ปาร์
จั
ดโดย ที
เค ปาร์
๑๒-๑๓ ต.ค.
นิ
ทรรศการภาพเขี
ยน”ชี
วิ
ตสายน้ำ
�”
โดย วรสั
นต์
สุ
ภาพ
ณ หอศิ
ลปวั
ฒนธรรมแห่
งกรุ
งเทพมหานคร
๑๗ ต.ค. - ๑๙ พ.ย.
เปิ
ดแหล่
งเรี
ยนรู้
ศิ
ลปะและวั
ฒนธรรม
สำ
�หรั
บเด็
กและเยาวชน
ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๕-๒๐ ต.ค.
งานมหกรรมวั
ฒนธรรมภาคกลาง
“ประเพณี
วิ่
งควาย” ครั้
งที่
๑๔๒
จั
งหวั
ดชลบุ
รีิ
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
กระทรวงวั
ฒนธรรม
๑๘-๒๐ ต.ค.
โครงการสรรหากุ
ลสตรี
ไทย ๒๕๕๖
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กระทรวงวั
ฒนธรรม ร่
วมกั
ชมรมกุ
ลสตรี
ไทย และ
กระทรวงการท่
องเที่
ยวและกี
ฬา
๒๒ ต.ค.
โขน เรื่
อง รามเกี
ยรติ์
ชุ
ดอิ
นทรชิ
ตฤทธี
ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
๖, ๑๓ ต.ค.
การแสดง “สุ
ริ
โยทั
ย” บั
ลเลต์
-โอเปร่
ครั้
งที่
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ร่
วมกั
มู
ลนิ
ธิ
มหาอุ
ปรากรกรุ
งเทพฯ
๑๙-๒๐ ต.ค.
ประกาศรั
บสมั
ครนั
กร้
องประสานเสี
ยง
เยาวชนไทย ประจำ
�ปี
๒๕๕๗
โทรศั
พท์
๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่
อ ๔๑๖๒
ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๕ ต.ค. - ๒๕ พ.ย.
นิ
ทรรศการผลงานภาพประกอบนิ
ทาน
เรื่
องนั
กดนตรี
สี่
สหาย
ณ ที
เค ปาร์
จั
ดโดย ที
เค ปาร์
๕ ต.ค.
นิ
ทรรศการ Street Photo Thailand
กรุ
งเทพไม่
จั
ดฉาก
ณ หอศิ
ลปวั
ฒนธรรมแห่
งกรุ
งเทพมหานคร
๑-๒๗ ต.ค.
ชริ
นทร์
อิ
น คอนเสิ
ร์
ต หมายเลข ๑๓
โทรศั
พท์
๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่
อ ๔๑๖๒
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๖-๒๗ ต.ค.
งานประมู
ลศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
โทรศั
พท์
๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่
อ ๔๑๖๒
ณ พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ศิ
ลปะไทยร่
วมสมั
จั
ดโดย กองทุ
นส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๗ ต.ค.
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124