119
คอนเสิ
ร์
ตสานสุ
สุ
นทรี
ย์
๗๔ ปี
สุ
นทราภรณ์
ณ หอประชุ
มใหญ่
มหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
(ท่
าพระจั
นทร์
)
๑๖ พ.ย.
นิ
ทรรศการซี
รี
ย์
สมบู
รณ์
แบบ
ตอนที่
๒ : เหนื
อธรรมชาติ
ณ หอศิ
ลปวั
ฒนธรรมแห่
งกรุ
งเทพมหานคร
๙ พ.ย. - ๓ ม.ค.
การแสดงโขนชุ
ด ศึ
กกุ
มภกรรณ
ตอน โมกขศั
กดิ์
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย มู
ลนิ
ธิ
ส่
งเสริ
มศิ
ลปาชี
ในสมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ
๒๔ พ.ย. - ๙ ธ.ค.
คอนเสิ
ร์
ตคุ
ณพระช่
วยสำ
�แดงสด ๔
รวมแผ่
นดิ
ณ โรงละครอั
กษรา
จั
ดโดย เวิ
ร์
คพอยต์
๑-๓ พ.ย.
เทศกาลเที่
ยวพิ
มาย ประจำ
�ปี
๒๕๕๖
จ.นครราชสี
มา
๗-๑๐ พ.ย.
Romantique Sensation Night with
Richard Clayderman
ณ เซ็
นทรั
ล เวิ
ล์
ด ไลฟ์
๑๓ พ.ย.
มหกรรมวิ
จิ
ตรแพรวาราชิ
นี
แห่
งไหม
จ.กาฬสิ
นธุ์
๑-๗ พ.ย.
งานมหั
ศจรรย์
ช้
างสุ
ริ
นทร์
จ.สุ
ริ
นทร์
๘-๑๙ พ.ย.
คอนเสิ
ร์
ตการกุ
ศล “ใจประสานใจ”
ครั้
งที่
ณ โรงละครแห่
งชาติ
๒๔ พ.ย.
งานวั
ฒนธรรมชาวดอยดอกบั
วตองบาน
ที่
บ้
านหั
วแม่
คำ
� (เชี
ยงราย)
อ.แม่
ฟ้
าหลวง จ.เชี
ยงราย
๑-๓๐ พ.ย.
คอนเสิ
ร์
ตราตรี
ประดั
บดาว
อ.แม่
ฟ้
าหลวง จ.เชี
ยงราย
๑๐ พ.ย.
เชี
ยงใหม่
แจ๊
ส เฟสติ
วั
ล ครั้
งที่
ณ ศู
นย์
ประชุ
มและแสดงสิ
นค้
านานาชาติ
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
๗ รอบ พระชนมพรรษา
๖-๗ ธ.ค.
คอนเสิ
ร์
ต Royal Celebration Concert
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย BSO
๑๒ ธ.ค.
คอนเสิ
ร์
ตเพลงคลาสสิ
ก จี
บ คนกรุ
งเทพ
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
๑๗ ธ.ค.
คอนเสิ
ร์
ต Beau Soir
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
๒๑ ธ.ค.
Jazz in the Theater
ณ โรงละครอั
กษรา
๔ ธ.ค.
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124