60
วั
ฒนธ รม
นวดแผนไทย
รู
ปหล่
อฤ
ษี
ดั
ดตน ในวั
ดพระเชตุ
พนฯ (วั
ดโพธิ์
) 
(ขวา) การนวดเป็
นกิ
จกรรมที่
ท�
าได้
ในครั
วเรื
อนทั่
วไป เช่
นหญิ
งที่
นวดให้
แก่
ชายผู้
นอนอยู่
บนเรื
อน
ภาพจิ
ตรกรรมฝาผนั
ง อุ
โบสถวั
ดทุ่
งศรี
เมื
อง อ�
าเภอเมื
อง อุ
บลราชธานี
 เขี
ยนราวสมั
ยรั
ชกาลที่
 ๓-๔
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...124