เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
57
เพื
อแสดงความกตั
ญญู
กตเวที
ต่
อผู
มี
คุ
ณู
ปการในวงการ 
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม และสื
บทอดประเพณี
วั
ฒนธรรมอั
นทรงคุ
ณค่
าของ
ชาติ
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมได้
จั
ดพิ
ธี
รดน�
าขอพรศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู
มี
ผลงานดี
เด่
นทางวั
ฒนธรรม และผู
บริ
หารงานวั
ฒนธรรม ซึ
งถื
เป็
นการแสดงมุ
ทิ
ตาจิ
ต สะท้
อนให้
เห็
นถึ
งความกตั
ญญู
กตเวที
ซึ
งเป็
นวั
ฒนธรรมอั
นดี
งามของไทย โดยพรที
ได้
รั
บจากผู
ใหญ่
ช่
วยสร้
างขวั
ญก�
าลั
งใจ และเป็
นสิ
ริ
มงคลในการด�
าเนิ
นชี
วิ
ตใน
โอกาสปี
ใหม่
ไทย เมื
อวั
นที
 ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุ
มเล็
ก 
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย โดย รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวง
วั
ฒนธรรม นางสุ
กุ
มล  คุ
ณปลื
ม ให้
เกี
ยรติ
มาเป็
นประธานในพิ
ธี
นอกจากนี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมยั
งได้
จั
ดนิ
ทรรศการคุ
ณค่
า 
สาระ ประเพณี
สงกรานต์
 ๔ ภาค  การสาธิ
ตชุ
ดรดน�
าขอพร 
๔ ภาค  การสาธิ
ตการก่
อเจดี
ย์
ทราย  การสาธิ
ตการท�
าอาหาร 
และขนมในเทศกาลสงกรานต์
 อาทิ
 ข้
าวแช่
 ขนมจี
นซาวน�
า 
ขนมจี
นโบราณ การกวนกาละแม ข้
าวเหนี
ยวแดง และการแสดง
ทางวั
ฒนธรรม อั
นได้
แก่
 การแสดงเพลงพื
นบ้
าน ล�
าตั
ด และ 
ร�
าโทน 
งาน “รดน�้
าขอพรศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทางด้
านวั
ฒนธรรม และผู้
บริ
หารงานวั
ฒนธรรม  
เนื่
องในเทศกาลสงกรานต์
” ประจ�
าปี
 พ.ศ.๒๕๕๕
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...124