56
วั
ฒนธ รม
สงกรานต์
...
สายน�
าแห่
งคุ
ณค่
า 
มรดก...
แห่
งวั
ฒนธรรม
กระทรวงวั
ฒนธรรม โดยกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม 
จั
บมื
อภาคี
เครื
อข่
ายต่
าง ๆ ร่
วมจั
ดกิ
จกรรมเพื่
อสื
บสานประเพณี
สงกรานต์
ในปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๕
สารในนามรั
ฐบาลถึ
งประชาชน
เนื่
องในวั
นสงกรานต์
 ประจ�
าปี
 ๒๕๕๕
นายกรั
ฐมนตรี
 (นางสาวยิ
งลั
กษณ์
 ชิ
นวั
ตร) ได้
อ่
านสารใน
นามรั
ฐบาลถึ
งประชาชนเนื
องในเทศกาลสงกรานต์
 ประจ�
าปี
๒๕๕๕  ผ่
านสถานี
โทรทั
ศน์
รวมการเฉพาะกิ
จแห่
งประเทศไทย 
ในวั
นที
 ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ
งถื
อเป็
นวั
นมหาสงกรานต์
นอกจากนี
 กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมยั
งได้
ประสานไปยั
งผู
ว่
าราชการ
จั
งหวั
ดทุ
กจั
งหวั
ดให้
มี
การอ่
านสารดั
งกล่
าวในการจั
ดงานประเพณี
สงกรานต์
งาน สื
บสาน สร้
างสรรค์
ประเพณี
ปี
ใหม่
ไทย ๒๕๕๕
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ร่
วมกั
บคณะกรรมาธิ
การการศาสนา 
ศิ
ลปะและวั
ฒนธรรม สภาผู
แทนราษฎร จั
ดงาน “สื
บสานประเพณี
วั
นสงกรานต์
 ปี
ใหม่
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๕” ระหว่
างวั
นที
 ๓-๕ 
เมษายน๒๕๕๕ ณ ห้
องโถง อาคารรั
ฐสภา ประกอบด้
วยกิ
จกรรม 
- นิ
ทรรศการ “สื
บสานประเพณี
สงกรานต์
 ๔ ภาค เพื
อ 
น�
าเสนอคุ
ณค่
า สาระ ประเพณี
สงกรานต์
  ๔ ภาค พร้
อมสาธิ
ต 
ชุ
ดรดน�้
าขอพร ระหว่
างวั
นที่
 ๓–๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
- พิ
ธี
ท�
าบุ
ญตั
กบาตรพระสงฆ์
 ๘๙ รู
ป และรดน�
าขอพร 
ผู
อาวุ
โสเพื
อเป็
นสิ
ริ
มงคลและเป็
นปฐมฤกษ์
ในการเถลิ
งศกใหม่
โดยนายวิ
ทสุ
ทธิ
 ไชยณอรุ
ณ รองประธานสภาผู
แทนราษฎรคนที
สอง เป็
นประธานในพิ
ธี
 และนางปริ
ศนา พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
ล อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม พร้
อมด้
วยผู
บริ
หารกระทรวงวั
ฒนธรรม 
ร่
วมในงานดั
งกล่
าว
เรื่
องและภาพ :
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...124