54
วั
ฒนธ รม
ปี
 พ.ศ. ๒๕๕๕ นี
 วั
นมหาสงกรานต์
ตรงกั
บวั
นศุ
กร์
ที
 ๑๓ 
เมษายน ปี
มะโรง หรื
อปี
งู
ใหญ่
  นางสงกรานต์
คื
อกิ
มิ
ทาเทวี
 ทรง
พาหุ
รั
ด ทั
ดดอกจงกลนี
 เครื
องประดั
บบุ
ษราคั
ม ภั
กษาหารกล้
วยน�
า 
หั
ตถ์
ขวาทรงขรรค์
 หั
ตถ์
ซ้
ายทรงพิ
ณ เสด็
จไสยาสน์
ลื
มเนตร (นอน
ลื
มตา) ประทั
บบนหลั
งมหิ
งส์
 (กระบื
อ) 
ตามต�
าราพรหมชาติ
ฉบั
บหลวง ให้
ค�
าท�
านายไว้
ว่
าถ้
วั
นมหา
สงกรานต์
เป็
นวั
นศุ
กร์
 ข้
าวน�
า ลู
กหมากรากไม้
ทั
งหลายจะอุ
ดม ฝน
ชุ
กและพายุ
จั
ด ผู
คนจะเป็
นโรคตากั
นมาก  วั
นหลั
งมหาสงกรานต์
ที
เรี
ยกว่
วั
นเนา
 ตรงกั
บวั
นเสาร์
 ตามต�
าราว่
าข้
าวปลาจะแพง จะ
เกิ
ดเพลิ
งกลางใจเมื
อง ขุ
นนางจะต้
องโทษ ข้
าวจะตายฝอย น�
าจะ
น้
อยกว่
าทุ
กปี
 สมณชี
พราหมณ์
จะร้
อนใจนั
ก ผั
กปลาจะแพง  ส่
วน
วันเถลิงศก
 ขึ้
นจุ
ลศั
กราชใหม่
 คื
อวั
นถั
ดจากวั
นเนาเป็
นวั
นอาทิ
ตย์
ท�
านายว่
าพระมหากษั
ตริ
ย์
จะรุ
งเรื
องด้
วยพระเดชานุ
ภาพ จะมี
ชั
ยชนะแก่
ศั
ตรู
ทั่
วทุ
กทิ
ปี
นี
นาคให้
น�
าสามตั
ว ท�
านายว่
าฝนต้
นปี
มาก กลางปี
งาม แต่
ปลายปี
น้
อย
นั่
นคื
อค�
าพยากรณ์
จากลั
กษณะของนางสงกรานต์
ปี
 พ.ศ. 
๒๕๕๕ ซึ
งคนทั
วไปอาจไม่
สนใจ เพราะไม่
รู
หรื
อไม่
เห็
นว่
าจะเกี
ยว 
ข้
องกั
บการด�
าเนิ
นชี
วิ
ตประจ�
าวั
นตรงไหน  อย่
างไรก็
ตามทุ
กปี
จะ 
มี
ประกาศเกี่
ยวกั
บนางสงกรานต์
และค�
าพยากรณ์
ออกมา
นางสงกรานต์
เป็
นคติ
ความเชื
ออยู
ในต�
านานสงกรานต์
 อั
เป็
นเรื่
องเล่
าถึ
งความเป็
นมาของประเพณี
ดั
งกล่
าว และเป็
นอุ
บาย
เพื
อให้
รู
ว่
าวั
นมหาสงกรานต์
 คื
อวั
นที
พระอาทิ
ตย์
ย่
างเข้
าสู
ราศี
เมษ 
ซึ
งสมั
ยก่
อนถื
อเป็
นการเถลิ
งศกใหม่
 หรื
อวั
นขึ
นปี
ใหม่
ตามสุ
ริ
ยคติ
ว่
าตรงกั
บวั
นใด โดยสมมุ
ติ
ผ่
านนางสงกรานต์
ทั
งเจ็
ดเที
ยบกั
บแต่
ละ
วั
นในสั
ปดาห์
 ปี
ไหนตรงกั
บวั
นใด นางสงกรานต์
ที
มี
ชื
อสมมุ
ติ
เข้
กั
บวั
นนั้
น ๆ ก็
จะเป็
นผู
อั
ญเชิ
ญพระเศี
ยรท้
าวกบิ
ลพรหมออกแห่
ไป
สรงน�
า ซึ
งนางสงกรานต์
ทั
งเจ็
ดนี
เป็
นเทพธิ
ดาลู
กสาวท้
าวกบิ
พรหม และเป็
นบาทบริ
จาริ
กาของพระอิ
นทร์
ถ้
าวั
นมหาสงกรานต์
เป็
นวั
นอาทิ
ตย์
 นางสงกรานต์
คื
อนาง
ทุ
งษะ วั
นจั
นทร์
คื
อนางโคราคะ วั
นอั
งคารคื
อนางรากษส วั
นพุ
ธคื
นางมณฑา วั
นพฤหั
สบดี
คื
อนางกิ
ริ
ณี
 วั
นศุ
กร์
คื
อนางกิ
มิ
ทา และ
วั
นเสาร์
คื
อนางมโหธร  นอกจากนี
นางสงกรานต์
แต่
ละคนจะ 
ทรงพาหนะไม่
เหมื
อนกั
น และท่
าทางที
ทรงพาหนะก็
แตกต่
างกั
น 
บางปี
อาจนั
ง บางปี
อาจยื
น หรื
อของปี
นี
 นางสงกรานต์
ก็
มาใน 
ท่
านอน (ไสยาสน์
)
สาเหตุ
ที
นางสงกรานต์
ต้
องอั
ญเชิ
ญพระเศี
ยรท้
าวกบิ
ลพรหม
นั
น ในต�
านานสงกรานต์
เล่
าว่
าเป็
นเพราะท้
าวกบิ
ลพรหมแพ้
พนั
ธรรมบาลกุ
มาร จึ
งต้
องตั
ดเศี
ยรออกบู
ชาธรรมบาลกุ
มารตาม
สั
ญญา แต่
เนื
องจากพระเศี
ยรของพระองค์
ตกไปอยู
ที
ใดก็
จะเป็
อั
นตรายต่
อที่
นั้
น  ธิ
ดาทั้
งเจ็
ดจึ
งต้
องน�
าพานมารองรั
บ และน�
าไป
ประดิ
ษฐานไว้
ในถ�
าคั
นธชุ
ลี
ณ เขาไกรลาส ครั
นถึ
งก�
าหนด ๓๖๕ 
วั
น ซึ
งโลกสมมุ
ติ
ว่
าเป็
นปี
หนึ
งเวี
ยนมาถึ
งวั
นมหาสงกรานต์
เทพธิ
ดาทั
งเจ็
ดก็
จะทรงพาหนะต่
าง ๆ ผลั
ดเวรกั
นมาเชิ
ญพระเศี
ยร
ของบิ
ดาออกแห่
 โดยที
เทพธิ
ดาทั
งเจ็
ดนี
ปรากฏในวั
นมหาสงกรานต์
เป็
นประจ�
า จึ
งได้
ชื
อว่
า “นางสงกรานต์
”  ส่
วนท้
าวกบิ
ลพรหม 
โดยนั
ยก็
คื
อพระอาทิ
ตย์
นั
นเอง เพราะกบิ
ลหมายถึ
งสี
แดง
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...124