เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
59
งานประเพณี
ก่
อพระทรายวั
นไหลบางแสน 
ประจ�
าปี
 ๒๕๕๕ 
ณ บริ
เวณชายหาดบางแสน จั
งหวั
ดชลบุ
รี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ร่
วมกั
บเทศบาลเมื
องแสนสุ
ข 
จั
งหวั
ดชลบุ
รี
 จั
ดงานประเพณี
ก่
อพระทรายวั
นไหลบางแสน 
ประจ�
าปี
 ๒๕๕๕ เพื
อสื
บสานความงดงามของประเพณี
สงกรานต์
และถ่
ายทอดมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของท้
องถิ
น ให้
คน 
รุ
นปั
จจุ
บั
นมี
ส่
วนร่
วมอนุ
รั
กษ์
และเผยแพร่
สู
สายตานั
กท่
องเที
ยว 
ระหว่
างวั
นที
 ๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริ
เวณชายหาดบางแสน 
โดยน�
ากิ
จกรรมทางวั
ฒนธรรมไปร่
วมสื
บสานประเพณี
ไทย 
และมรดกภู
มิ
ปั
ญญาของท้
องถิ
น ประกอบด้
วย นิ
ทรรศการ
ประเพณี
สงกรานต์
วั
นไหล  การสาธิ
ตชุ
ดรดน�
าขอพร ๔ ภาค 
การแสดงทางวั
ฒนธรรม  การแสดงละครหุ
นคณะโจหลุ
ยส์
การแสดงเพลงพื
นบ้
านภาคกลาง (ล�
าตั
ด/เพลงฉ่
อย) การแสดง 
พื
นบ้
าน พิ
ณ แคน โปงลาง และการแสดงของวงลู
กทุ
งปั
ญญาไทย 
และ การสาธิ
ตการท�
าอาหาร และขนมในเทศกาลสงกรานต์
นอกจากนี
 กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ยั
งได้
ด�
าเนิ
นการจั
ดท�
าสื่
ต่
าง ๆ เพื
อเชิ
ญชวนประชาชนให้
ร่
วมกั
นสื
บสานประเพณี
สงกรานต์
ของไทยอย่
างถู
กต้
องเหมาะสม ผ่
านสื่
อต่
าง ๆ อาทิ
สปอตโฆษณา
 เพื
อรณรงค์
ส่
งเสริ
มและสร้
างจิ
ตส�
านึ
กที่
ดี
และน�
าเสนอคุ
ณค่
าความงดงามของประเพณี
สงกรานต์
บั
ตรอวยพรออนไลน์
 (E-card)
 ทางเว็
บไซต์
go.th 
การประกวดคลิ
ปสงกรานต์
ทางเว็
บไซต์
.
go.th ชิ
งเงิ
นรางวั
ล ๓๐.๐๐๐ บาท
การด�
าเนิ
นกิ
จกรรมต่
าง ๆ ที
กล่
าวมา เป็
นเพี
ยงส่
วนหนึ
งใน
การสร้
างการรั
บรู้
และก่
อให้
เกิ
ดแบบอย่
างที่
ถู
กต้
องและเหมาะสม
กั
บยุ
คสมั
ย  แต่
ก็
ไม่
ท�
าลายรากเหง้
า และความงดงามที่
เคยมี
มา
แต่
อดี
ต  เราคนไทยทุ
กคนควรที
จะช่
วยกั
นปกป้
องคุ
มครองมรดก
ทางวั
ฒนธรรมของไทยเรา  ให้
คงอยู
เป็
นมรดกสู
รุ
นลู
กรุ
นหลาน 
ต่
อไป
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...124