เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
53
ค�
าว่
า 
“สงกรานต์
 เป็
นค�
าภาษาสั
นสกฤต แปลว่
า “ผ่
าน” 
หรื
อ “เคลื
อนย้
ายเข้
าไป” หมายความว่
า การที
พระอาทิ
ตย์
เคลื
อน
ย้
ายจากราศี
หนึ
งไปสู
ราศี
หนึ
ง กิ
นเวลา ๑ เดื
อน เรี
ยกสงกรานต์
เช่
นนี
ว่
า “สงกรานต์
เดื
อน”  เมื
อครบ ๑๒ เดื
อนแล้
วย่
างเข้
าราศี
เมษอี
กครั
ง จั
ดเป็
น “สงกรานต์
ปี
” หรื
อ “มหาสงกรานต์
” นั
บเป็
วั
นเริ่
มต้
นปี
ใหม่
ทางสุ
ริ
ยคติ
ในทางโหราศาสตร์
การนั
บช่
วงเวลาดั
งกล่
าวไม่
ได้
มี
เพี
ยงประเทศไทยเท่
านั
น แต่
ในประเทศลาว กั
มพู
ชา พม่
า ชนกลุ
มน้
อยชาวไตแถบเวี
ยดนาม
และมณฑลยู
นนานของจี
น ศรี
ลั
งกา และทางตะวั
นออกของ
ประเทศอิ
นเดี
ย ก็
ยั
งนั
บสงกรานต์
เป็
นประเพณี
ปี
ใหม่
ด้
วยเช่
นกั
น 
อาจารย์
ศรี
ศั
กร วั
ลลิ
โภดม นั
กมานุ
ษยวิ
ทยาอาวุ
โส กล่
าวถึ
ช่
วงสงกรานต์
นี
ว่
า เป็
นช่
วงเวลาของการเปลี
ยนผ่
านจากเวลาหนึ
ไปอี
กเวลาหนึ
ง ประเพณี
นี
มี
ขึ
นเพื
อสร้
างขวั
ญก�
าลั
งใจให้
มั
นคง 
โดยต้
องท�
าสิ
งมงคล  สงกรานต์
จึ
งมี
๓ วั
น เพราะเป็
นสามขั
นตอน
ในการเตรี
ยมใจให้
พร้
อม ได้
แก่
 วั
นมหาสงกรานต์
 วั
นเนา และวั
เถลิ
งศก
วั
นสงกรานต์
มี
ตั
งแต่
วั
นที
 ๑๓-๑๕ เมษายน  วั
นแรกคื
อ 
วั
นที
 ๑๓ เป็
นวั
นมหาสงกรานต์
 ซึ
งเป็
นวั
นที
พระอาทิ
ตย์
ย่
างสู
ราศี
ตั
งต้
นปี
ใหม่
  ถั
ดจากวั
นมหาสงกรานต์
มา ๑ วั
น คื
อวั
นที
 ๑๔ 
เมษายน เรี
ยกว่
า วั
นเนา เป็
นวั
นว่
าง พั
กจากการงาน ช�
าระจิ
ตใจ
ให้
บริ
สุ
ทธิ
 สงบจิ
ตสงบใจ  และวั
นที
 ๑๕ เมษายน คื
อ วั
นเถลิ
งศก 
ถื
อเป็
นวั
นฉลองปี
ใหม่
หากย้
อนเวลากลั
บไปดู
ประเพณี
สงกรานต์
ในอดี
ต  การเล่
สงกรานต์
เป็
นกิ
จกรรมเฉพาะในหมู
สมาชิ
กครอบครั
ว หรื
อชุ
มชน
บ้
านใกล้
เรื
อนเคี
ยง และไม่
ได้
มี
เพี
ยงการเล่
นสาดน�
าเป็
นจริ
งเป็
นจั
ง 
อย่
างในปั
จจุ
บั
น หากแต่
มี
การสรงน�
าพระเพื
อความเป็
นสิ
ริ
มงคล 
เพื
อเริ
มต้
นปี
ใหม่
ที
มี
ความสุ
ข มี
การไปรดน�
าขอพรจากผู
หลั
กผู
ใหญ่
รวมถึ
งการท�
าบุ
ญอุ
ทิ
ศส่
วนกุ
ศล เพื
อร�
าลึ
กและแสดงความกตั
ญญู
ต่
อบรรพบุ
รุ
ษผู
ล่
วงลั
บ  ขณะเดี
ยวกั
นก็
เป็
นโอกาสอั
นดี
ที
หนุ
มสาว
จะได้
พบปะ และได้
เล่
นสาดน�้
ากั
นอย่
างชุ่
มชื่
นสนุ
กสนาน
ภาพ : กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...124