เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
67
ร้
านให้
บริ
การนวดตั้
งเรี
ยงรายอยู่
ในซอยแห่
งหนึ่
งย่
านถนนสุ
ขุ
มวิ
ท 
สะท้
อนให้
เห็
นถึ
งความนิ
ยมในการนวดของคนยุ
คนี้
ตามแหล่
งท่
องเที่
ยวทั้
งในกรุ
งเทพฯ และต่
างจั
งหวั
ดมั
กมี
ร้
านนวด
แผนไทยเปิ
ดบริ
การเป็
นจ�
านวนมาก
กลุ
มนั
กเรี
ยนไทยส่
วนหนึ
งมาเรี
ยนเพื
อหวั
งไปท�
างาน 
ต่
างประเทศ เนื
องจากการนวดแผนไทยกลายเป็
นที
รู
จั
กไปทั
วโลก 
และกิ
จการสปาในหลายประเทศต้
องการพนั
กงานนวดบ�
าบั
ดชาว
ไทย ไม่
ว่
าจะเป็
นทางยุ
โรป เช่
น ออสเตรี
ย อิ
ตาลี
 ฝรั
งเศส อั
งกฤษ 
เยอรมนี
 หรื
อทางตะวั
นออกกลาง เช่
น ดู
ไบ บาห์
เรน คู
เวต 
ซาอุ
ดี
อาระเบี
ย รวมทั้
งประเทศจี
นและญี่
ปุ่
อาจเป็
นดั
งที
ผู
รู
ในวงการนวดแผนไทยท่
านหนึ
งให้
ความเห็
ไว้
ว่
า เพราะโลกยุ
คนี
มี
ความเร็
วสู
ง มี
การแข่
งขั
นสู
ง ต่
างคนต่
างอยู
ผู
คนจึ
งมี
ความเครี
ยดสู
ง ขณะที
การนวดเป็
นสั
มผั
สที
ท�
าให้
รู
สึ
อบอุ
น ผ่
อนคลาย  ศาสตร์
โบราณอย่
างการนวดแผนไทยจึ
งกลั
มาได้
รั
บความนิ
ยม
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...124