เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
51
การเล่
นตะกร้
อข้
ามตาข่
ายแบบโบราณของไทยและมาเลเซี
ยเข้
ด้
วยกั
น มี
ความดุ
ดั
นเร้
าใจตรงจั
งหวะเข้
าท�
า (ภาษาตะกร้
อเรี
ยก 
“ฟาด”) อย่
างรุ
นแรงบริ
เวณหน้
าตาข่
ายเพื
อตบลู
กให้
ลงยั
งแดน
ของฝั่
งตรงข้
าม
และเรื
องนี
ก็
ถึ
งกั
บมี
ผู
เก็
บสถิ
ติ
การแข่
งขั
น จั
ดเป็
น ๑๐ อั
นดั
ที
มเซปั
กตะกร้
อยอดเยี
ยมของโลก อั
นประกอบด้
วย (ไล่
จากท้
าย
ตาราง) สหรั
ฐอเมริ
กา ฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
 บรู
ไน พม่
า ญี
ปุ
น สิ
งคโปร์
เกาหลี
ใต้
 อิ
นโดนี
เซี
ย มาเลเซี
ย และแน่
นอนว่
าไทยเราย่
อมครอง
อั
นดั
บ ๑ เป็
น 
“เจ้
ายุ
ทธจั
กรแห่
งวงการลู
กหวาย”
 ไปตามความ
คาดหมาย
อนึ
งแม้
การแข่
งขั
นระดั
บสากลได้
มี
การเปลี
ยนลู
กตะกร้
หวายเป็
นลู
กพลาสติ
กนานนั
บ ๑๐ ปี
มาแล้
ว เนื
องจากเหตุ
ผล 
ด้
านความคงทนและน�
าหนั
กที
อ้
างว่
าได้
มาตรฐานกว่
า แต่
ไทยเรา
ก็
ยั
งเรี
ยก 
“เกมลู
กหวาย” “ทั
พหวายไทย” “นั
กเตะลู
กหวาย”
ทุ
กครั้
งที่
กล่
าวถึ
งกี
ฬาเซปั
กตะกร้
และยิ่
งน่
าสนใจว่
า ขณะที่
ที
มเซปั
กตะกร้
อไทยประสบความ
ส�
าเร็
จกั
บเทคนิ
คการเล่
นใหม่
ๆ เช่
นการส่
งลู
กด้
วยหลั
งเท้
ากั
ตะกร้
อพลาสติ
กที
ผลิ
ตและจดสิ
ทธิ
บั
ตรทรั
พย์
สิ
นทางปั
ญญาแล้
ว 
โดยบริ
ษั
ทของคนไทยที
เริ
มบุ
กตลาดการค้
าตะกร้
อเชิ
งพาณิ
ชย์
ใน
อาเซี
ยน  ในอี
กด้
านหนึ
งการสู
ญพั
นธุ
ของตะกร้
อ “หวาย” ก็
ก่
อให้
เกิ
ดผลกระทบต่
อคนจ�
านวนหนึ
งอย่
างที
อาจไม่
เคยมี
ใครคาดคิ
มาก่
อน
แต่
เดิ
มแหล่
งผลิ
ตตะกร้
อหวายคุ
ณภาพดี
ของไทยแห่
งหนึ
คื
อที่
อ�
าเภอล�
าลู
กกา ปทุ
มธานี
 เคยผลิ
ตได้
ครั
วเรื
อนละนั
บพั
นลู
ต่
อเดื
อน นั
บเป็
นอาชี
พหลั
กของแทบทุ
กบ้
าน ทว่
าหลั
งจากหมด 
ยุ
คของตะกร้
อหวาย “ช่
างฝี
มื
อ” ทั
งหมดก็
ตกงาน ต้
องออก 
ตระเวนรั
บจ้
างบ้
าง ท�
างานในโรงแรมบ้
าง โรงงานบ้
าง จนเมื
หลายปี
ก่
อน มี
อดี
ตนั
กตะกร้
อที
มชาติ
ผู้
หนึ่
งมาว่
าจ้
างให้
ช่
างเหล่
นี
กลั
บมารื
อฟื
นฝี
มื
ออี
กครั
ง เนื
องจากตะกร้
อหวายลู
กเล็
ก ๆ 
น่
ารั
ก ๆ ในวั
นนี
กลายเป็
นของที
ระลึ
ก เป็
นพวงกุ
ญแจที
“ขายดี
ใน
กี
ฬาคิ
งส์
คั
ป, ซี
เกมส์
, เอเชี
ยนเกมส์
 ต่
างชาติ
สั
งเยอะมาก”
 ดั
งนั
น 
ก็
ดู
เหมื
อนว่
าเส้
นหวายตะค้
าจะกลั
บมี
ชี
วิ
ตขึ
นมาอี
กครั
งโดยมื
อที
จั
บมี
ด คี
ม ไม้
วั
ด และเครื
องชั
กหวายแบบเดิ
ม ๆ ของช่
างชาว
ล�
าลู
กกา ผ่
านอารมณ์
ถวิ
ลหาอดี
ตของบรรดากองเชี
ยร์
ชาติ
ต่
าง ๆ 
ในเกมระดั
บนานาชาติ
 ถึ
งแม้
จะไม่
รุ
งเรื
องเฟื
องฟู
เหมื
อนแต่
ก่
อน 
ทว่
าก็
อาจเป็
นความหวั
งที
ส่
องประกายวาบขึ
นมา และน�
าไปสู
ค�
าถามต่
อเรื
องที
ใหญ่
กว่
านั
น เช่
นเรา-ประชาคมตะกร้
ออาเซี
ยน 
จะฟื
นฟู
“วั
ฒนธรรมการใช้
หวาย”
 ที
เคยเป็
นฐานหลั
กร่
วมกั
น 
ของบ้
านเมื
องและชุ
มชนแถบนี้
ขึ้
นมาใหม่
ได้
หรื
อไม่
 อย่
างไร
เรื่
องเล่
าเก่
าแก่
ของพั
ทลุ
งส�
านวนหนึ่
งเล่
าต่
อ ๆ กั
นมาว่
า มี
ผี
ในถ�้
าโบราณแห่
งหนึ
งชอบแปลงร่
างเป็
น “เณรทอง” ออกมาเตะ
ตะกร้
อกั
บเด็
กวั
ดและเหล่
าสามเณร ส่
วนในทางสุ
บิ
นนิ
มิ
ต ถ้
าใคร
นอนฝั
นเห็
นเด็
กเตะตะกร้
อวิ
งไปวิ
งมา โบราณท่
านท�
านายว่
าจะ
ต้
องเสี
ยของรั
ก ของมี
ค่
า หรื
อไม่
ก็
เกิ
ดแตกร้
าวในครอบครั
ว 
เมื
อเราได้
รั
บรู
ข่
าวสารในวงการตะกร้
อ และได้
ฟั
งเรื
อง
ปรั
มปราเหล่
านี
ไปพร้
อมๆ กั
บอ่
านข่
าวการประกวดแข่
งขั
นประดิ
ษฐ์
หุ
นยนต์
ตะกร้
อลอดห่
วง
 (TPA Robo’s Hoop Takraw Com-
petition 2011) ระดั
บภู
มิ
ภาคเอเชี
ยแปซิ
ฟิ
กเมื
อปี
ที
แล้
ว มั
นก็
คง 
ท�
าให้
เราเห็
นว่
า อนาคตของเส้
นหวาย แถบพลาสติ
ก และทิ
ศทาง
ของตะกร้
อไทยนั
นเกี
ยวพั
นกั
บผู
คน สั
งคม การเมื
อง ความเชื
อ 
และ “วั
ฒนธรรม” ซึ
งทั
งแยกจากกั
นไม่
ออก และขณะเดี
ยวกั
นก็
หมุ
นเวี
ยนเปลี่
ยนไปอย่
างไม่
หยุ
ดยั้
ไทยแห่
งหนึ่
งคื
อที่
อ�
าเภอล�
าลู
กกา ปทุ
มธานี
เดื
อน นั
บเป็
นอาชี
พหลั
กของแทบทุ
กบ้
าน ทว่
าหลั
งจากการเปลี่
ยนแปลง
งาน ต้
องออกตระเวนรั
บจ้
างบ้
าง ท�
างานในโรงแรมบ้
าง โรงงานบ้
าง
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...124