เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
55
คงจะไม่
กล่
าวเกิ
นจริ
งไปนั
ก ว่
านั
บวั
นความหมายดั
งเดิ
ม 
ของวั
นสงกรานต์
ยิ
งถู
กกลบกลื
นด้
วย “กิ
จกรรมการเล่
นสาดน�
า” 
เป็
นหลั
ก จนแทบจะกลายเป็
นประเพณี
ไปเสี
ยแล้
ว  นอกจากนี
ยั
ให้
ความส�
าคั
ญกั
บการประชาสั
มพั
นธ์
เพื
อส่
งเสริ
มการท่
องเที
ยว 
ท�
าให้
สถานที
แต่
ละแห่
ง แต่
ละอ�
าเภอ แต่
ละจั
งหวั
ด ต่
างต้
อง
แข่
งขั
นจั
ดงานประชั
นกั
นเต็
มที
เพื
อดึ
งดู
ดนั
กท่
องเที
ยวทั
งไทยและ
ต่
างประเทศ โดยมี
กิ
จกรรมอื
น ๆ ประกอบเพี
ยงผิ
วเผิ
นเท่
านั
น 
ดู
ได้
จากการประชาสั
มพั
นธ์
การจั
ดงานสงกรานต์
ในกรุ
งเทพฯ 
ปี
นี
 มี
งานใหญ่
หลายแห่
ง เช่
น ห้
างใหญ่
ย่
านราชประสงค์
 จั
ดงาน
อั
ศจรรย์
สงกรานต์
กลางกรุ
ง มี
โซน Water World เปิ
ดลานเล่
นน�
สงกรานต์
บวกปาร์
ตี
โฟม และจะสร้
างสถิ
ติ
โลกครั
งใหม่
 ร่
วมฉี
ดน�
า 
๑ หมื
นคนพร้
อมกั
นนาน ๑๐ นาที
 เพื
อบั
นทึ
กลงหนั
งสื
กิ
นเนสส์
-
บุ
  ขณะที
ถนนข้
าวสารก็
ไม่
น้
อยหน้
า จั
ดแคมเปญ “Water 
Festival” เพื
อดึ
งดู
ดนั
กท่
องเที
ยวชาวต่
างชาติ
หน้
าใหม่
ให้
เข้
ามา 
ฉลองร่
วมกั
บคนไทย
ส�
าหรั
บบางคน วั
นสงกรานต์
ในปั
จจุ
บั
นจึ
งเป็
นช่
วงเวลาสั
น ๆ 
ส�
าหรั
บการเปลี
ยนผ่
านจากชี
วิ
ตปกติ
ในวั
นแสนจะธรรมดา ไปเป็
วั
นปลดปล่
อยอย่
างสุ
ดฤทธิ
สุ
ดเดช  และส�
าหรั
บสั
งคมไทย ในวั
ที
พระอาทิ
ตย์
ย่
างเข้
าสู
ราศี
เมษนี
 กลั
บกลายเป็
นวั
นที
ต้
องบั
นทึ
เพื
อปรั
บปรุ
งในครั
งต่
อไป ว่
าจะท�
าอย่
างไรให้
การจราจรไม่
จลาจล 
มี
ผู้
เสี
ยชี
วิ
ตและบาดเจ็
บลดน้
อยลง
<
 นางสงกรานต์
พระประแดง 
พร้
อมเศี
ยรกบิ
ลพรหม 
ตามต�
านานสงกรานต์
(ภาพ : การท่
องเที่
ยวแห่
งประเทศไทย)
ภาพ : กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...124