หาความรู
เรื
อง “มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรม”
กระทรวงวั
ฒนธรรมจั
ดพิ
มพ์
หนั
งสื
อ 
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
 เมื
อปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ปี
 พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่
มอบให้
แก่
หน่
วยงานที
เกี
ยวข้
องและห้
อง
สมุ
ดทั
วประเทศ  นอกจากนี
ข้
อมู
ลมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม  รายชื
อมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
  เกณฑ์
การขึ
นทะเบี
ยน  ข้
อมู
ลข่
าวสารต่
าง ๆ 
สามารถสื
บค้
นได้
ที
/
ichthailand หรื
อ เฟสบุ
ก “มรดกภู
มิ
-
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม”
วี
ดิ
ทั
ศน์
 “มรดกภู
มิ
ปั
ญญา” 
มี
สารคดี
ชุ
ด “บั
นทึ
กวั
ฒนธรรม” 
กล่
าวถึ
งมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม 
รวม ๓๐ ตอน อาทิ
 หนั
งใหญ่
 เครื
อง
จั
กสานย่
านลิ
เภา ต�
านานพระแก้
วมรกต 
มวยไทย ฤๅษี
ดั
ดตน ฯลฯ  ติ
ดต่
อขอรั
ได้
ที
 กลุ
มปกป้
องคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญา 
ส�
านั
กมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม 
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม เลขที
 ๑๔ ถนน
เที
ยมร่
วมมิ
ตร ห้
วยขวาง กรุ
งเทพฯ 
๑๐๓๑๐ โทร. ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ ต่
อ 
๑๓๑๒-๑๓๑๔
กรณี
ยู
เนสโกประกาศรั
บรอง Royal 
ballet of Cambodia และ Sbek 
Thom, Khmer shadow theatre 
ของกั
มพู
ชา ที
คล้
ายกั
บ “โขน” และ 
“หนั
งใหญ่
” ของไทย ในบั
ญชี
รายการ
ตั
วแทนมรดกทางวั
ฒนธรรมที
จั
บต้
อง
ไม่
ได้
ของมนุ
ษยชาติ
การประกาศบั
ญชี
รายการตั
วแทน
มรดกทางวั
ฒนธรรมที
จั
บต้
องไม่
ได้
ของ
มนุ
ษยชาติ
 ตามที
ก�
าหนดในอนุ
สั
ญญาฯ 
ไม่
ได้
เป็
นการประกาศความเป็
นลิ
ขสิ
ทธิ
หรื
อการเป็
นเจ้
าของแต่
เพี
ยงผู
เดี
ยว 
วั
ฒนธรรมของไทยกั
บเขมรมี
ความคล้
าย
กั
น แต่
ก็
ยั
งมี
ลั
กษณะเฉพาะแยกกั
น  โดย
ในกรณี
ของ Royal ballet of Cambodia 
และ Sbek Thom, Khmer shadow 
theatre ของกั
มพู
ชา ได้
รั
บการประกาศเป็
ผลงานชิ
นเอกมรดกวั
ฒนธรรมมุ
ขปาฐะ
หรื
อจั
บต้
องไม่
ได้
  ก่
อนที
อนุ
สั
ญญาจะมี
ผลใช้
บั
งคั
บ ซึ
งต่
อมายู
เนสโกได้
น�
ามา
ประกาศอยู
ในบั
ญชี
รายการตั
วแทนฯ ใน
ปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้
อมกั
บรายการจาก
ประเทศต่
าง ๆ รวมทั
งสิ
น ๙๐ รายการ 
ทั
งนี
หากประเทศไทยเข้
าเป็
นภาคี
อนุ
สั
ญญาฯ ก็
สามารถเสนอ “โขน” และ 
“หนั
งใหญ่
” ขอขึ
นบั
ญชี
รายการตั
วแทน
มรดกทางวั
ฒนธรรมที
จั
บต้
องไม่
ได้
ของ
มนุ
ษยชาติ
ได้
เช่
นกั
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมมี
เจ็
ด 
สาขา
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมได้
จ�
าแนก
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมออกเป็
เจ็
ดสาขา คื
อ ๑. ภาษา  ๒. วรรณกรรม
พื
นบ้
าน  ๓. ศิ
ลปะการแสดง  ๔. แนว
ทางปฏิ
บั
ติ
ทางสั
งคม พิ
ธี
กรรมและงาน
เทศกาล  ๕. งานช่
างฝี
มื
อดั
งเดิ
ม  ๖. ความรู
และแนวปฏิ
บั
ติ
เกี
ยวกั
บธรรมชาติ
และ
จั
กรวาล และ  ๗. กี
ฬาภู
มิ
ปั
ญญาไทย
ไทยมี
 “มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม” 
๘๐ รายการ
กระทรวงวั
ฒนธรรมประกาศขึ
ทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ของชาติ
ไว้
 ๘๐ รายการ (เริ
มปี
 พ.ศ. 
๒๕๕๒ มี
 ๒๕ รายการ ปี
ต่
อ ๆ มาคื
อ 
๒๕ และ ๓๐ รายการตามล�
าดั
บ) และ
จะประกาศขึ
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมของชาติ
 ประจ�
าปี
 พ.ศ. 
๒๕๕๕ ในเดื
อนสิ
งหาคมนี้
การปกป้
องคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมท�
าได้
อย่
างไร
กระบวนการปกป้
องคุ
มครองมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมจะต้
องให้
ชุ
มชน 
กลุ
มคน หรื
อปั
จเจกบุ
คคล ซึ
งถื
อครอง 
หรื
อที
มี
ส่
วนเกี
ยวข้
องทั
งทางตรงและทาง
อ้
อมเข้
ามามี
ส่
วนร่
วมด�
าเนิ
นการ ตั
งแต่
การจ�
าแนก การบั
นทึ
กหลั
กฐาน การวิ
จั
ย 
การสนั
บสนุ
นส่
งเสริ
มให้
มี
การสื
บสาน 
การถ่
ายทอด การอนุ
รั
กษ์
 และการ
สร ้
างสรรค ์
 อย ่
างยั
งยื
นตามสภาพ
แวดล้
อมที่
เหมาะสม
เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
69
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...124