52
วั
ฒนธ รม
 สงกรานต์
ช่
วงเวลาแห่
งการ
   เปลี
ยนผ่
าน
เมื่
อเอ่
ยถึ
งเทศกาลสงกรานต์
 เราเห็
นอะไรบ้
าง...
หลายคนนึ
กถึ
งวั
นหยุ
ดยาวและการตระเตรี
ยมโปรแกรมท่
องเที
ยวต่
างจั
งหวั
ดในช่
วงเวลานี
กั
นอย่
างคึ
กคั
ก  เช่
นเดี
ยวกั
บบรรดาผู
ที
เข้
ามาท�
างานในเมื
องต่
างถื
อโอกาสกลั
บบ้
านไปหาครอบครั
วที
ต่
างจั
งหวั
ด  ส่
วนชาวกรุ
งเทพฯ มี
ไม่
น้
อยที
ต่
างชื
นบานกั
บการจราจรคล่
องตั
ว เดิ
นทางสะดวก ขณะ
เดี
ยวกั
นก็
อดไม่
ได้
ที
จะร�
าคาญกลุ
มคนที
เล่
นสาดน�
ากั
นอย่
างเอาเป็
นเอาตาย โดยไม่
สนใจว่
าใครจะยิ
นดี
เล่
นน�้
าด้
วยหรื
อไม่
  ด้
านหนั
งสื
อพิ
มพ์
 วิ
ทยุ
 และโทรทั
ศน์
ต่
างรายงานตั
วเลขอุ
บั
ติ
เหตุ
 จ�
านวนผู
บาดเจ็
และเสี
ยชี
วิ
ตที่
เพิ่
มขึ้
นทุ
กปี
 แม้
จะมี
การรณรงค์
ให้
ลดอุ
บั
ติ
เหตุ
มากเพี
ยงใดก็
ตาม  
ตามสถานที
จั
ดงานใหญ่
ๆ โดยเฉพาะที
ขึ
นชื
ออย่
างถนนข้
าวสาร แน่
นอนว่
าแทบทุ
กตารางเมตร
ล้
วนเต็
มไปด้
วยคน คน คน เนื
อตั
วเปี
ยกปอน ในมื
อถื
ออุ
ปกรณ์
เล่
นน�
า ใบหน้
าผมเผ้
ามี
แป้
งประจนขาว
โพลน และแววตาที
บ่
งบอกถึ
งความสนุ
กสุ
ดขี
ดกั
บการเล่
นสาดน�
า ท่
ามกลางบรรยากาศเสี
ยงเพลงดั
กระหึ
ม  ยั
งไม่
นั
บรวมถึ
งการเล่
นสาดน�
าตามชุ
มชน ตรอกซอย ริ
มถนนที
ตั
งกลุ
มและเต้
นไปตามเสี
ยง 
เพลงพร้
อม ๆ ไปกั
บการดั
กรถทุ
กชนิ
ดที
ผ่
านเพื
อสาดน�
าหรื
อประแป้
ง  แม้
กระทั
งบนท้
องถนนทั
วเมื
องก็
มี
กองทั
พรถกระบะบรรทุ
กถั
งน�
าพร้
อมเหล่
าพลพรรคกั
บอาวุ
ธประจ�
ากายที
พร้
อมจะสาดน�
าใส่
เพื
อนร่
วมทาง
ในภาพที
เกิ
ดขึ
นซ�
า ๆ กั
นทุ
กปี
เช่
นนี
 จะมี
ใครหยุ
ดคิ
ด หรื
อรู
ว่
าแท้
จริ
งแล้
วเทศกาลสงกรานต์
มี
ความหมายอย่
างไร  นางสงกรานต์
เป็
นใคร มี
ค�
าท�
านายอย่
างไร  และการเล่
นสงกรานต์
ในอดี
ตนั
น 
เหมื
อนหรื
อต่
างกั
บในปั
จจุ
บั
นอย่
างไร
เทศกาลงานประเพณี
กนกวรรณ โสภณวั
ฒนวิ
จิ
ตร
ภาพ : วิ
จิ
ตต์
 แซ่
เฮ้
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...124