เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
63
บรรยากาศในศาลานวด
ของวั
ดพระเชตุ
พนวิ
มลมั
งคลาราม (วั
ดโพธิ์
) 
แต่
ละวั
นมี
ลู
กค้
าทั้
งคนไทยและต่
างชาติ
มารั
บบริ
การนวดแผนไทยอย่
างเนื
องแน่
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...124